Асламлы спортну айнытмай, саулукълу миллетни къурар амал жокъду.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Нальчикде Сабий стадионну жокълагъанды. Ол ары барырны аллында, Физкультурачыны кюнюне аталып, футболдан, теннисден, женгил атлетикадан бла спорт гимнастикадан эришиуле ётгендиле. Республиканы оноучусу тренерле, жаш спортчула, аланы ата-аналары бла да ушакъ этгенди, учрежденияны онглары не халда болгъанларын, ишлеп тургъан секцияларын да кёргенди. Мында олимпиадалы резервли эки школ барды, алагъа юч мингден артыкъ сабий жюрюйдю (6-18-жыллыкъла).
Сабий стадион республикалы, регионла аралы эмда битеуроссей турнирле бийик даражада бардырылгъан майданнга айланнганды. Анда халкъла аралы класслы усталаны – Россейни, Европаны бла дунияны чемпионларын бла призёрларын - хазырлайдыла. Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъардан 141 спортчу къыралны юниор, жаш тёлю эмда абадан жыйымдыкъ командаларыны къауумларына киредиле, 1200-ден аслам адам тюрлю-тюрлю даражалы атлагъа, ол санда Россейни спортуну эмда халкъла аралы класслы усталарына кандидатлагъа бла спортну усталарына тийишли болурча мардаланы толтургъандыла.

Поделиться: