Сёлешиуню баш магъанасы - культура бла искусство махкемелеге къырал болушлукъну игилендириу.

Правительствону юйюнде Казбек Коков КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны эм республиканы Правительствосуну оноучулары бла ишчи кенгеш бардыргъанды. Анда маданиятны бла искусствону махкемелерине, фахмулу жаш тёлюню чыгъармачы башламчылыкъларына къырал болушлукъну игилендириу, бёлюмню инфраструктура объектлерин тапландырыу соруулагъа къаралгъанды.
«Маданият» Миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарда «Культурная среда», «Творческие люди» эм «Цифровая культура» регион проектле жарашдырылгъандыла. Пландагъы ишлени бардырыугъа 2024 жылгъа дери 528 миллион сом бёлюнюрге белгиленипди.
Бусагъатда республиканы районларында сагъынылгъан махкемелени къурулушлары бла тынгылы ремонтлары бардырылады. Быйыл жангы маданият юйлени Атажукино, Булунгу, Къара-Суу эм Эски Черек элледе сюерикдиле. Экинчи Лескенде бла Бызынгыда маданият юйле тынгылы ремонтдан сора ачыллыкъдыла. Нартанда 2020 жылда солуу заманны оздургъан комплекс хайырланыугъа берилликди.
Искусстволаны сабий школларыны материал-техника къолайлыкъларын кючлеу, республикалы маданият кенгликге цифралы технологияланы сингдириу бардырылгъанлай турады. Жерлеринден тепген онглары болгъан кёп функциялы мобил маданият араланы биринчи къаууму Къабарты-Малкъаргъа кюз артында жетерикди. Райондан тышына чыгъып эм узакъ элледе тюбешиуле бардырырча сегиз автоклуб алыннганды.
Кенгешде 2024 жылгъа дери гинжи театргъа эм жаш къараучуну театрына тынгылы ремонт этиллиги, цифралы гидлери бла юч виртуал кёрмюч кенглик къураллыгъы, Миллет электрон библиотекагъа къошарча китап фондладан он мингден артыкъ экземпляр оцифровкагъа хазырланырыгъы айтылгъанды. Нальчикде Маданият айныуну арасы ишлеп башларыкъды. Проектге кёре, сабийлеге бла абаданлагъа концерт эм кино залла боллукъдула, музей-кёрмюч майданла, библиотека, чыгъармачылыкъ бла кюреширча жерле да.
Жыйылыуда КъМР-ни Къыраллыгъыны кюнюне бла Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъына аталгъан байрам жыйылыуланы хазырлаугъа энчи эс бурулгъанды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: