Абаданла, гитчеле да жырлагъандыла, тепсегендиле.

Нальчикде Маданият фондда Юйюрню, сюймекликни эмда кертичиликни кюню къууанчлы белгиленнгенди. Байрамны тиширыуланы Нальчик шахар совети Лидия Дигешеваны башчылыгъында къурагъанды. Анга кёп сабийли анала, кёп жылланы бирге жашап келген юйюрле чакъырылгъандыла.
Къонакъланы байрам бла Лидия Хазизовна, Къабарты-Малкъарны сыйлы артисткасы, Россей Федерацияны халкъ артисткасы Наталья Гасташева, шахарда 3-чю номерли поликлиниканы таматасы Марина Болова, кёп сабийли ана, предприниматель Лёля Дадали алгъышлагъандыла.
Тюбешиуню кезиуюнде "Сен билемисе?", "Адет-тёреле къаллайладыла?", "Нальчикни уа таныймыса?", "Республикада къаллай ариу жерле бардыла?" деген конкурсла элберле халда бардырылгъандыла. Соруулагъа жууапла бериуде Хасаниядан Нарчауланы Осман барысын да озгъанды. Ол миллет адет-тёрелени иги билгенин кёргюзтгенди.
Дагъыда абаданла, кичиле да жырлап, тепсеп, назмула айтып да  эришгендиле. Ахырында уа  ортагъа залда олтургъанла барысы да чыгъып тепсегендиле. Маданият юйню залы алагъа тарлыкъ окъуна этгенди. Болсада аны ючюн  киши мудах болмагъанды, барысыны да бетлери жарыкъ, кёллери кётюрюлюп.

Холаланы Марзият.
Поделиться: