Юридический жаны бла хакъсыз болушлукъ кимге бериледи.

Къабарты-Малкъар Республиканы хакъсыз юридический болушлукъ бериу жаны бла эркинликлери 2014 жылда 31 декабрьде чыгъарылгъан 76-РЗ номерли республикалы закон бла эмда республиканы Правительствосу къабыл этген жорукъла бла белгиленедиле. Алагъа тийишлиликде КъМР-ни Урунуу эмда социал къоруулау министерствосундан билдиргенлерине кёре, республикада хакъсыз юридический болушлукъ былагъа бериледиле:
1) юйюрлерини орталыкъ къолайлыкълары Къабарты-Малкъар Республикада жашау этерге жетерик ахчаны эм аз ёлчеминден алаша болгъанла неда кеслери алларына аллай бирден аз ахчагъа жашагъанлагъа (мындан арысында – къолайсыз гражданла);
2) 1-чи эмда 2-чи группалары сакъатлагъа;
3) Уллу Ата журт урушну ветеранларына, Россей Федерацияны, Совет Союзну, Социалист Урунууну эмда Россей Федерацияда Урунууну Жигитлерине;
4) сакъат, ёксюз, атасыз неда анасыз къалгъан сабийлеге. Сора дагъыда аланы закон бла белгиленнген келечилерине, ала аллай сабийлени юйюрге орнатыу бла байламлы жумушлары болуп быллай болушлукъ излеп келселе;
5) атасыз неда анасыз къалгъан сабийлени ёсдюрюрге алыргъа сюйген адамлагъа, ала быллай жумуш бла байламлы болушлукъ излеп келселе;
6) ёксюз неда ата-анасыз къалгъан сабийни кесине жаш неда къыз этип алгъан адамлагъа, ала аллай сабийни эркинликлерин жалчытыу эмда къоруулау бла байламлы жумушла бла келселе;
7) стационарда жумушла бла жалчытхан социал учреждениялада тургъан абаданлагъа эмда сакъатлагъа;
8) надзор учреждениялада эмда тутмакълада тургъан акъылбалыкъ болмагъанлагъа. Аланы келечилерине, ала аллай адамланы эркинликлерин эмда закон бла белгиленнген сейирлерин къоруулау жумушла бла келген эселе (уголовный иш ачылып, сюдню бардырыу бла байламлы вопросла ары кирмейдиле);
9) Россей Федерацияны 1992 жылда 2-чи июльда «Хакъсыз психиатрия болушлукъ бериуню эмда аны кезиуюнде гражданланы эркинликлерин къоруулауну юсюнден» законнга тийишлиликде хакъсыз юридический болушлукъ алыргъа эркинликлери болгъанлагъа;
10) сюдню оноуу бла кеси жумушларына къараялмагъаннга саналгъан гражданлагъа эмда аланы закон бла белгиленнген келечилерине, ала аллай адамланы эркинликлерин бла сейирлерин къоруулар умутда быллай болушлукъ излеп келселе;
11) бир тюрлю къыйын болумгъа тюшген гражданлагъа. Аллай кезиуде ауушханны эрине неда юй бийчесине, атасына неда анасына, сабийине. Къыйынлыкъгъа тюшюп ёлген адам кечиндирген, алай ол ёлгени бла аллай болушлукъдан къуру къалгъан гражданлагъа. Къыйын болумда саулугъуна хата тюшгенлеге, аллай кезиуледе жашау журтларындан къуру болгъанлагъа, мюлклерини бир кесегин эмда документлерин тас этгенлеге;
12) къыйын жашау болумгъа тюшюп, быллай болушлукъ алыргъа тийишли болгъан гражданлагъа;
13) къыралны эмда Къабарты-Малкъарны башха законларына тийишлиликде быллай болушлукъ алыргъа эркинликлери болгъанлагъа.
Къабарты-Малкъарда бу тизме кенгертилгенди эмда анга была къошулгъандыла:
- репрессиялагъа тюшюп, ызы бла реабилитация этилгенле;
- Махтаулукъну эм (неда) Урунуу махтаулукъну орденлерини толу кавалерлери;
- Уллу Ата журт урушну кезиуюнде фашистле эм аланы болушлукъчулары къурагъан концлагерьледе, геттолада эмда тутмакъ маталлы башха тюрлю жерледе тургъанла;
- правону къоруулаучу органланы кеслерини борчларын толтургъан кезиуде жаралы болуп ауушхан келечилерини ата-аналары, юй бийчелери неда эрлери, 18 жыллары толмагъан эмда 23 жыллары жетмей, кеслери да очный халда окъугъан сабийлери.
Къабарты-Малкъар Республикада хакъсыз юридический болушлукъну бериу бла толтуруучу власть органла эмда алагъа бойсуннган учрежденияла кюрешедиле. Дагъыда КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министерствосу бла республиканы Ёкюллерини палатасы этген келишимге тийишлиликде быллай хакъсыз болушлукъ бериу системагъа къошулгъан адвокатлагъа да барыргъа боллукъду. Аланы тизмеси бла палатаны эмда министерствону Интернет-сайтларында шагъырейленирге амал барды. Бу иш гражданланы обращенияларына кёре консультация халда бардырылады.
Дагъыда министерствону http://mintrudkbr.ru/list_adv.html Интернет-сайтында быллай болушлукъ не халда эмда къачан берилгенин билирге, аны алыргъа тийишли болгъанланы тизмеси бла шагъырейленирге эмда бу ишни тамамлар ючюн, къаллай документле жыяргъа кереклисин да билирге боллукъду.

Басмагъа Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Басмагъа Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: