«Ангушт» хорлагъанды.

Тырныауузну «Тотур» стадионунда футболдан тёрели турнир ётгенди. Ол «Элбрус» команданы футболчулары Толгъурланы Алимни бла Муса Моловну хурметлерине бардырылгъанды.
Эришиулеге ветеранланы алты командасы къатышханды. Ала эки къауумгъа юлешинип ойнагъандыла. Аладан бирине «Ангушт» (Ингушетия), «Ника» (Георгиевск шахар) эмда «Элбрус-1» (Тырныаууз шахар) киргендиле, башхасына уа – «Моздок» (Шимал Осетия), «Бахсан» (Бахсан шахар) бла «Элбрус-2» (Тырныаууз шахар).
Оюнла сегизеуленнге къажау сегизеулен деген форматда баргъандыла. Къауумланы ичлеринде «Ангушт» бла «Моздок» хорлагъандыла. Ала финалда тюбешгендиле. Ахыр оюнлары ингушлу футболчуланы хорламлары бла бошалгъанды – 2:0. Турнирде да ала алчылыкъны алгъандыла.
Ючюнчю жер ючюн «Ника» бла «Бахсан» ойнарыкъ эдиле да, ол тюбешиуню бардырмазгъа оноу этилгенди. Ол командала, финалистлеча, турнирни къурагъанны – Элбрус районну Физкультура эм спорт комитетини - саугъаларына тийишли болгъандыла.
Эришиулеге къараргъа «Спартакны» (Нальчик) усталарыны командасыны алгъыннгы футболчусу Александр Заруцкий да келгенин белгилерге керекди. Ол турнирни сыйлы къонагъы болгъанды, кеси да жаш футболчулагъа саугъагъа топ келтиргенди.

Темирланы Анатолий.
Поделиться: