Тембот Ахьмэдхъан текIуэныгъэ къехь - 39:0-у.

Италием и Фаенцэ къалэм щекIуэкIа бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я европэпсо зэхьэзэхуэм фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Тембот Ахьмэдхъан. И хьэрхуэрэгъухэм зы очкои яримыту ди лъэпкъэгъум зэпеуэм и дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
Темботым зэIущIиплI щригъэкIуэкIащ псори зэхэту 39:0-у щытекIуэу пашэ щыхъуа зи хьэлъагъыр килограмм 80-м нэблагъэхэм я гупым. ­Фигу къэдгъэкIыжынщи, иджырейр Ахьэмэдхъан и ещанэ европей дыщэщ.
Чемпионым зыгъэсэн щыщIидзащ Тезадэ Хьэсэн и деж. Нобэ спортсмен щэджащэр ягъэхьэзыр Тембот Андзоррэ Аслъэн Азэмэтрэ.
Гуп зэпеуэм Урысейм и командэ къыхэхам дыщэ медалу 4, дыжьыну - 1, жэзу - 4 къыщихьащ. ЕтIуанэ хъуащ Азербайджаным и бэнакIуэхэр. Куржыхэр еща­нэщ.

ЖЫЛАСЭ Замир.
Поделиться: