Стратегия байламлыкъланы кючлендирирге оноулашхандыла.

Петербургдагъы халкъла аралы экономика форумну экинчи кюнюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  «Россетини» гендиректоруну орунбасары, «МРСК Северного Кавказа» ПАО-ну гендиректору Виталий Иванов бла  тюбешгенди.  Аны кезиуюнде мындан ары он жылны ичинде стратегия байламлыкъла жюрютюуню юсюнден келишимге къол салыннганды.
Документде республиканы власть органларыны эмда  «МРСК Северного Кавказа» ПАО-ну араларында регионну электросеть комплексин инновациялы  айнытыуну программасын толтуруу, ол бёлюмню жангыртыу, ол санда цифралы технологияланы хайырланып башлау, жангы электросеть объектлени къурулушларын бардырыу жаны бла бирге ишлерге белгиленеди. Жангы ток ызла хайырланыугъа берилселе, электроэнергия бла жалчытыуну ышаннгылылыгъы, тутхучлулугъу да ёсерикди, къоранчла да азаймай къаллыкъ тюйюлдюле. 

 

Поделиться: