Хэкур зыхъумахэм я щIыхькIэ

ТекIуэныгъэм и махуэр гъэлъэпIэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр Iуащхьэмахуэ ­щIы­налъэм щрагъэжьащ «Полк уа­хъ­тыншэ» акцэмкIэ. Абы хэтхэр - политикэ партхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэ­-                хэм, IуэхущIапIэхэм, еджапIэхэм я лIы­кIуэхэр, РОСТО-м (ДОСААФ) и IэщIагъэлIхэмрэ гъэсэнхэмрэ - Фэеплъым и утым нэс зэгъусэу кIуэцIрыкIащ.

Къызэхуэсахэм защыхуигъазэм, Iуащ­хьэмахуэ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Залиханов Къанщобий псом япэу ехъуэхъуащ ветеранхэм, зауэ зэма­ным псэемыблэжу лэжьахэм, районым щыпсэу псоми. 
- Совет цIыхубэм къахьа ТекIуэныгъэ Иныр тхыдэм игъащIэкIи къыхэнэнущ, зэрыпхъуакIуэхэм я мурадыр къызэрырамыгъэхъулIам и щыхьэту. Ди зауэлIхэм я псэ емыблэжу Хэкур яхъумащ, ЕтIуанэ дунейпсо зауэм бэлыхь хидза къэрал куэд-ми къащхьэщыжри, бийр хагъэщIащ. Шэч хэмылъу, абы ди къэралым хэщIыныгъэшхуэ къыхуихьащ - совет сэлэт мелуан 27-м щIигъу хэкIуэдащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу лIыгъэ зэрахьэу абы хэ­кIуэда цIыху мин 40-м яхэтащ Iуащхьэмахуэ районым и къуэ пажэ 1716-рэ. Нобэ дигу къыдогъэкIыж зауэм къимыкIыжахэр. Ирехъу абыхэм я фэеплъыр уахътыншэ! Си гуапэу псоми сынывохъуэхъу мамыру, бэIутIэIуншэу фыпсэуну, - жиIащ район Iэтащхьэм. 
Къызэхуэсахэм хъуэхъукIэ зыхуагъэзащ Хэку зауэшхуэм и ветеран Этезов Нэжмудин, КъБР-м и Парламентым и депутат Хасаитовэ Лизэ, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ я ветеранхэм я район советым и унафэщI Кудаев Мэжид сымэ.
Районым зауэр щыщекIуэкIа щIыпIэхэр къызэщIрагъэубыдэу автомобилхэр ирикIуащ, абы хэкIуэдахэм я фэеплъхэм удз гъэгъахэр тралъхьэурэ. 
Фэеплъым и утыкум деж щекIуэкIа пшыхьым щагъэзэщIащ зауэ зэманым теухуа уэрэдхэр.
Урысейм и щIыналъэ псоми яхэту, сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-м районым щып­сэухэр дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм.
Iуащхьэмахуэ щIыналъэм хыхьэ адрей жылэхэми пэкIухэр, пшыхьхэр щекIуэкIащ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 74-рэ зэрыри­къум и щIыхькIэ.

 

Тарим Алисэ.
Поделиться: