Токну къоранчларын тири азайтадыла

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясында хар ай сайын бардырылгъан корпоратив конкурсну эсеплерин чыгъаргъандыла бу кюнледе. Анда ишлерин тынгылы бардыргъан бёлюмлени белгилейдиле.
 
Алай бла быйыл майда аллай бёлюмге «Каббалкэнерго» эм Элбрус районда анга бойсуннган электросетьле (РЭС) саналгъандыла. Аны бла ол быйыл саулай Шимал Кавказда  тёртюнчю кере, элбрусчула уа ючюнчю кере алчыла болгъандыла, деп билдиргендиле компаниядан.
Быллай жетишимге «Каббалкэнергону» эмда районда электросетьлени токну къоранчларын азайтыу жаны бла къармашыулары келтиргенди. План бла белгиленнген кёрюмдюден ала майда 1,65 процентге азыракъ окъуна болуп, аны 12,21 процентге жетдиргендиле. Аны бла бирге хайырланыугъа былтырдан эсе юч миллионнга асламыракъ киловатт ток жиберилгенди.
 
Республиканы ичинде да Элбрусну электрокюч сетьлери арт юч айны ичинде алчыла болгъанлай турадыла. Аны энергетиклерини тириликлерини хайырындан токну къоранчлары жаланда 8,4 процент болгъанды. Ол а пландан эки кереге окъуна азды.
 
Токну къоранчларын азайтыудан сора электросетьледе башха жумушлагъа да жууаплы кёзден къарайдыла. Оборудованиягъа, подстанциялагъа, ызлагъа ремонт этиу, аланы жангыртыу, электрокючню эсеплеучю системаны андан ары айнытыу ишле да тийишлисича тамам этиледиле анда.
 
Бизни корр.
Поделиться: