Германием щыпсэу адыгэхэм я зэхыхьэ

Германием щыпсэу адыгэхэр илъэскIэ зы­пэплъэ Iуэхур Iэтауэ щекIуэкIащ Берлин пэблагъэ Рулс­дорф-Мариенвердер зыгъэпсэхупIэ цIы­кIум. Мэлыжьы­- хьым и 19-м щыщIэдзауэ 22 хъуху абы щекIуэкIащ Адыгэ щэнхабзэм и 11-нэ дунейпсо фестивалыр. Зэ­хыхьэм хэтащ нэмыцэ къэралым и къалэхэм къи­щынэмыщIауэ, Австрие, Швейцарие, Бельгие, Финляндие, Франджы, Голландие, Швецие, Урысей, нэгъуэщI­хэми ­къикIа ди лъэпкъэгъухэр. 

Ар езыгъэкIуэкIыну Ха­сэр пхъэидзэкIэ илъэс къэс къы­хахыу арати, мы гъэм зи пщэ къыдэхуар Берлин Адыгэ Хасэращ, абы и тхьэмадэр Къумыкъу Уэхьбийщ. Хабзэ зэрыхъуам тету, фес­тивалым ирагъэблэгъащ хэкум щыщ артистхэр, жы­лагъуэ лэжьакIуэхэр, журналистхэр. Налшык щыщ уэрэджыIакIуэхэу «Бзэрабзэ» гупым хэт щIалэхэр, Ды­щэкI ФатIимэ, Цышэ Зарэ (Мейкъуапэ) я макъ дахэм Iуэхур нэхъри иIэтащ, адыгэ дунейм щыцIэрыIуэ ТIэш Светланэ жыджэру интернетымкIэ зэбгригъэхащ дауэдапщэм и екIуэкIыкIэр. 
Хуабжьу нэгузыужьу, гукъинэжу къызэрагъэпэщат а махуэхэр. ЩIалэгъуали нэ­хъыжьыIуи, уеблэмэ унагъуэкIэрэ щызэхуэса фестивалым лъэпкъ тхыпхъэ­щIыпхъэхэмкIэ гъэ­щIэрэ­щIа фэилъхьэгъуэхэр зыд IэпэIэсэхэм я хьэпшыпхэр щагъэлъэгъуащ, адыгэ тхы­дэм, щэнхабзэм, хабзэм ­теухуа лекцэхэм къыщеджащ, дерс гъэщIэгъуэн­-хэр щатащ, телевиденэ нэтынхэр щагъэлъэгъуащ, адыгэ хьэпшып цIыкIуфэкIухэр щащащ, адыгэ матэ кхъуей нэгъунэ Iэнэм телъащ, езы щIалэгъуалэр замыгъэнщIыжу адыгэбзэкIэ зэпсалъэу зэхэсащ. 
Ахэр псори Iуэху щхьэпэщ европейхэм яхэс ди къуэш­хэмрэ шыпхъухэмрэ я лъэпкъ зэхэщIыкIыр хъума хъунымкIэ, адыгэр адыгэу къызэтенэнымкIэ. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Адыгэ щэнхабзэм и 10-нэ дунейпсо фестивалыр Европэм щыпсэу адыгэхэм я Щэнхабзэ федерацэм и тхьэмадэ, Бремен Хасэм и унафэщI ДыщэкI Эртан ­нэгъабэ къызэригъэпэщауэ щы­тащ, абы щрагъэ­кIуэ­кIащ Дунейпсо Адыгэ Ха­сэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэри. 

 

НэщIэпыджэ Замирэ.
Поделиться: