Жай солуу лагерьлени саны ёсерикди, алада къоркъуусузлукъну мадарлары къатыланырыкъдыла

КъМР-ни Урунуу эмда социал къоруулау министерствосунда Сабийлени эмда акъылбалыкъ болмагъанланы жай каникулларын къурау, саулукъларын кючлендириу жаны бла республикалы комиссияны кезиулю жыйылыуу ётгенди. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хубиев, КъМР-ни Башчысында сабийлени эркинликлери жаны бла уполномоченный Светлана Тлинова, бир-бир министерстволаны бла ведомстволаны, муниципал районланы бла шахар округланы жер-жерли администрацияларыны оноучулары къатышхандыла.
Жыйылыуну Марат Хубиев ачханды эм бардыргъанды. «Былтыр белгили сылтаула бла сабийлеге тийишлисича эс бурур онг болмагъанды,-деп башлагъанды ол сёзюн. – Ол себепден быйыл боюнубузгъа салыннган борчну магъаналылыгъын барыбыз да сезебиз. Ишибизни 99 проценти республикада санитар-эпидемиология болумгъа кёре къураллыгъын да толу ангылайбыз. Бюгюнлюкде ол жаны бла хал аман тюйюлдю. Ол а бизни ишибиз тап къуралырына ышандырады».
2021 жылда жай солуу кезиуге хазырланыу къалай баргъаныны юсюнден а КъМР-ни урунуу эмда социал къоруулау министри, республикалы комиссияны таматасыны орунбасары Асанланы Алим билдиргенди. Ол быллай шартла келтиргенди: быйыл санаторийге путёвканы багъасы 22407 сомгъа жетерикди. Шахардан тышында саулукъ сакълау лагерьледе 21 кюннге 17283 сом тёленирикди. Къабарты-Малкъар Республиканы бюджетинден сабийлени солууларын къураугъа эмда саулукъларын кючлендириуге 178399,19 минг сом бёлюннгенди.
- Сёзсюз, жер-жерли муниципалитетле да бу ишге кеслерини юлюшлерин къошарыкъдыла. Ата-ана путёвканы ёз ахчасына сатып алгъан эсе уа , анга 4500,2 минг сом тёленирикди,- дегенди министр.
Ол мектепледе кюндюзгю лагерьле ишлериклерин да эсгертгенди. Жыл санлары 14-ден 18-ге жетген 4314 жашны бла къызны ыразылыкъларына кёре иш бла жалчытыуну тюрлю-тюрлю мадарлары этилликлерини юсюнден да айтханды. «Быйыл жайда битеу да 10 мингден аслам сабийге солургъа эмда саулугъун кючлендирирге онг тапдырыргъа белгиленеди»,- деп къошханды докладчы.
Андан ары ол бу айны экинчи жарымында сабийлени солууларын къурау бла байламлы болгъан организацияланы графиги жарашдырыллыгъын, сайлау конкурсха къатышырыкъ багъыу учрежденияла тынгылы тинтилликлерин, арт бир ненча жылны ичинде законда болгъан тюрлениуле да эсге алынырыкъларын билдиргенди. «Республикалы комиссия шахардан тышында сабий лагерьледе болумну, жолда къоркъуусузлукъну жалчытыу, солугъанланы саулукъларын кючлендириу къалай къуралгъанын, ашсуу, культура, спорт программала не халда болгъанларын дайым тинтгенлей турлукъду, контрольну бютюн къатыландырлыкъды»,-дегенди. Предпринимательле, реестрге кирмей, бу жумушну тамамларгъа& деселе, алагъа административ тазир салынырыгъын, ол а миллионла бла саналлыгъын да эсгертгенди.
Жыйылыуда башхала да сёлешгендиле. Медицина жаны бла къаллай мадарла этилликлерини юсюнден КъМР-ни саулукъ сакълау министрини орунбасары Татьяна Аникушина айтханды. Ол жууукъ заманда районлада, шахарлада багъыу учрежденияланы башчылары бла кенгеш бардырыргъа белгиленнгенин, алада сёз кадрланы, процедура кабинетлени, терк болушлукъ берирча онгланы юсюнден барлыгъын билдиргенди. Коронавирусдан сакъланыу мадарлагъа энчи эс буруллукъду, бет, къол къапла, дезинфекция затла да жюрютюу бек къаты сураллыкъды, дегенди.
КъМР-де МВД-ны жамауат низамны сакълау жаны бла полициясыны начальниги Роберт Керефов а жай солуу кезиу башланырдан алгъа Россейни Ич ишле  министерствосуну жер-жерли органларында къуллукъ этгенле, МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны, ФСБ-ны жер-жерли Управлениясыны келечилери объектлени террорчулукъдан, от тюшюуден сакълар ючюн не мадарла этилгенлерин, ала сабийлени алыргъа хазыр болгъанларын бла къалгъанларын къаты тинтириклерин билдиргенди.
Кенгешде саулукъ сакълау учреждениялада ишлегенлени аттестациялау КъМР-ни Гигиена эмда эпидемиология арасында, аны филиалларында бардырылгъаны, аллай тюрлю сынаудан эмда юйретиу дерследен 1500 адам ётерге кереклиси эсгертилгенди.
Ахырында ишчи къауумла белгиленнгендиле. Марат Хубиев а, график къабыл кёрюлгенлей, мычымай ишни къолгъа алыргъа чакъыргъанды, бу магъаналы иш бла байламлы болгъанланы анга жууаплы кёзден къарарларын тилегенди.

Холаланы Марзият.
Поделиться: