Электрокючню тюз эсеплеу – къоранчланы азайтыуну баш амалы

Республикада электрокючню эсеплеу системаны айнытыуну юсюнден КъМР-ни Промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министерствосунда кенгеш бардырылгъанды. Анга министр Шамиль Ахубеков, республиканы Тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетини башчысыны къуллугъун толтургъан Алим Макуашев, «Каббалкэнерго» АО-ну толтуруучу башчысы Аслан Докшукин, аны экономика эм финансла жаны бла орунбасары Датчиланы Сафар, организацияны оптовый эмда розница рынокла бёлюмюню таматасы Мухамед Шалов къатышхандыла, деп билдиргендиле министерстводан.
Кенгешде айтылгъаныча, былтыр биринчи июльда къабыл этилген 522 номерли федерал законнга тийишлиликде энди, кёп фатарлы юйледе орнатылгъан электрокючню эсеплеген приборлагъа ток бла жалчытыучу компанияла къараргъа керекдиле. Оборудование бузулса, аны алышындырыу да аланы боюнундады. Тюбешиуде тийишли инвестиция программаны тамамлауну эмда аны бла байламлы финанс жумушланы багъасыны юсюнден сёлешиннгенди, сейирлери болгъаны ведомствола бла организацияла арада байламлыкъла жюрютюрге келишгендиле.
Быллай эсеплеучю приборла иели юйледе да орнатыладыла. «Россети» компанияда айтханларына кёре, былтыр сентябрьден башлап шёндюге дери республикада аладан 26 мингден артыгъы ишлеп башлагъанды. Жангы счётчикле кёргюзтюулерин организациягъа кеслери жибередиле, аланы ишлерин тюрлендирирге кюрешген шартланы юсюнден да олсагъат билдиредиле. Аны хайырындан токну урлау иги да азайырыкъды, деп ышанадыла энергетикле.

Улбашланы Мурат
Поделиться: