Я гур дыхохъуэ

Мы лъэхъэнэм дэнэкIи щагъэлъапIэ ЕгъэджакIуэм и махуэр. Я IэщIагъэм ­ епха махуэшхуэмкIэ егъэджакIуэхэм йохъуэхъу я нэIэм щIэт ныбжьыщIэхэр, ныбжьэгъухэр, благъэхэр. Я унэтIакIуэхэр ящыгъупщэркъым курыт школхэр нэхъапэIуэкIэ къэзыухахэми. Абы и щапхъэщ Налшык и зыгъэпсэхупIэ паркым тхьэмахуэ махуэм щыIа зэхуэзэр.
Урысейпсо ЦIыхубэ Фронтым (ОНФ) Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и лэжьыгъэм жыджэру хэт щIалэгъуалэр я егъэджакIуэхэм ехъуэхъуащ я IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ, тыгъэ гуапэхэри ­хуащIащ. Абыхэм паркым ирагъэблэгъащ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм илъэс 30-м щIигъуауэ пэрыт, курыт школхэм физкультурэр щезыгъэдж нэхъы­жьыфIхэр. ШколакIуэхэмрэ школыр нэ­хъапэIуэкIэ къэзыуха зи щIалэгъуэхэмрэ хьэуа къабзэм къыщызэрагъэпэщащ ­дерс зэIуха, я егъэджакIуэхэм далъэгъуа Iуэху ­зехьэкIэм тету. Дерсым хиубыдахэм ящыщщ илъэс 30-кIэ школым щылэжьа я егъэджакIуэхэм папщIэ 30-рэ ­етIысэ­хыныр, дэлъеиныр, нэгъуэщIхэри.
Я егъэджакIуэхэм фIыщIэ псалъэхэмкIэ зыхуагъэзащ ныбжьыщIэхэм, узыншэу иджыри куэдрэ лэжьэну яхуэупсэу.
-ФизкультурэмкIэ дерсхэм гулъытэшхуэ щыхуэдмыщIаи къэхъуагъэнущ дыщысабийм щыгъуэ, арщхьэкIэ иджыпсту дыщIохъуэпс апхуэдэ дакъикъэхэм икIи зэ­- ман зэрыдиIэу, ди узыншагъэр зэредгъэ­фIэ­кIуэным дыхущIокъу, - жиIащ Iуэхум и жэрдэмщIакIуэхэм ящыщ Мэкъуауэ ­Ислъам. - Физкультурэмрэ спортымрэ фIыуэ дэзыгъэлъэгъуа ди егъэджа­кIуэфIхэм фIыщIэ ин фхудощI щIэблэм ядевгъэкIуэкI лэжьыгъэ щхьэпэм пап­щIэ. Фи гъэсэнхэм зыIэрагъэхьэ ехъулIэныгъэм фи гур дыхэхъуэу куэдрэ Тхьэм фигъэлажьэ.
НыбжьыщIэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ гуа­пагъэ яку дэлъу зыгъэпсэхугъуэ зэманыр ягъэкIуащ. Iуэхум и кIэухыу фэеплъ сурэтхэри зытрагъэхащ.

Тамбий Линэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:10

ЕДЖАПIЭ НЭХЪ ИН ДЫДЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ.

20.05.2024 - 09:10

УНАГЪУЭРАЩ ХЭКУР КЪЫЩЕЖЬЭР

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр.

20.05.2024 - 09:09

КИНОФЕСТИВАЛЫМ И МАХУЭХЭР

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр.

19.05.2024 - 09:03

ГУЛЪЫТЭР ЗИIЭ НЫБЖЬЫЩIЭХЭР

 «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледжымрэ» Автогъуэгу колледжымрэ я студентхэу Прозоровский Александррэ Кизарисов Султанрэ зыхуагъэзащ КъБР-м и УМВД-м и жылагъуэ советым хэт Аттоевэ Дианэ, икIи жр

18.05.2024 - 12:25

МАЗИЩЫМ КЪРИКIУАХЭР

2024 гъэм и япэ мазищым къэралым и щIыналъэхэм промышленнэ продукцэу псори зэхэту къыщIагъэкIам и куэдагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэхъыфIищым яхыхьащ.