СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым. 

Щхьэзакъуэ зэпеуэхэми ди лъахэгъухэм екIуу зыкъыщагъэлъэгъуащ. Килограмм 97-рэ зи хьэлъагъхэм я деж 2-нэ увыпIэр къыщихьащ Налшык къалэ УМВД-м и батальон хэхам и лэжьакIуэ, полицэм и сержант нэхъыжь Мамхэгъ Ислъам. Чемпионатым и жэз медалхэр къахьащ УМВД-м административнэ хабзэр гъэзэщIэнымкIэ и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и капитан Пщыбыхь Аслъэнрэ республикэм щыIэ МВД-м и лэжьакIуэ, полицэм и лейтенант нэхъыжь Зэшай Шамилрэ. 
 Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-майор Крючков Вячеслав спортсменхэм ехъуэхъуащ. 
- Сыт хуэдэ зэхьэзэхуэри лэжьыгъэшхуэш. Фэ ерыщу текIуэныгъэм фыхуэпэбгъащ, екIуу зыкъэвгъэлъагъуэу, фи къарур ефхьэлIащ гупым и щIыхьыр фIэтыным. Узыншагъэ фиIэу, къулыкъум ехъулIэныгъэхэр, текIуэныгъэ лъэщхэр адэкIи щызыIэрывгъэхьэну си гуапэщ, - жиIащ Крючковым. 
 
 

БАХЪСЭН Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ