ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

Бек алгъа, инспекторла от тюшюу бла байламлы къыйын болум чыкъмазча не этерге кереклисин, электроприборла, печьле эм башха жылыу берген оборудование бла къоркъуусуз къалай хайырланыргъа кереклисин, от тиргизгенде сакълыкъны амалларын ангылатхандыла, терк болушлукъ этиу службаланы телефонларын эсгертгендиле. Ахырында уа от тюшюуге къоркъуусузлукъну жалчытыуну жорукълары бла къагъытла да юлешгендиле. 

Быллай тюбешиулени мураты ала от тюшгенде,  абызырап къалмай,  тюз оноула этерге юйретиудю, къоркъуусузлукъну жорукъларын юйретиудю. Аланы хайырындан къыйын болумланы саны азаяды, адамла кеслерини эм нёгерлерини тынчлыкълары ючюн жууаплы болургъа юйренедиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.