Асламлы басма органланы бюгюннгю кюнде болуму эмда проблемаланы тамамлау онглары сюзюлгендиле

Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков асламлы  басма къырал органланы таматалары бла тюбешгенди.
Сюзюлген темаланы араларында СМИ-лени бюгюннгю кюнде болумлары эмда аланы мындан ары айнытыу, адамларыбызны  жашауларыны качестволарын игилендириу бла байламлы республикада кийирилген жангы борчланы  информация жаны бла толу кёргюзтюу,  жамауат бла байламлыкъ тутуу, республикада жашагъанланы жарсытхан  проблемаланы ачыкълау, басма продукцияны жайыу, Къабарты-Малкъарны  районларында  качестволу телевещанияны жалчытыу вопросла болгъандыла.

 

Поделиться: