Суратлау искусствону эмда саулай маданиятны айнытыуну юсюнден баргъанды сёз

Правительствону юйюнде Казбек Коков  КъМР-ни халкъ художниги Мухадин Кишев эм аны юй бийчеси, искусствовед Жаклин Диана Мосс бла тюбешгенди. Суратчы республиканы оноучусуна жангы чыгъармачылыкъ проектлерини, къураллыкъ кёрмючлери бла байламлы ишлерини юсюнден хапарлагъанды.
Тюбешиуню чегинде  Россейни эмда тыш къыралланы уллу экспозиция майданларында Къабарты-Малкъарны  халкъларыны къол чыгъармачылыкъ  искусстволарыны даражаларын ачыкълауну, суратлау искусствону эмда саулай  маданиятны  айнытыуну юсюнден сёлешгендиле.

 

Поделиться: