БАШ БОРЧ-АДАМЛАНЫ ЖАШАУЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУДЮ Главные вкладки

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны  ХХ съездини ахыр кезиую бардырылгъанда бийик советге айырылгъанды. Съезд партияны жыйырма жыллыгъына жораланып ётгенди.

Дагъыда Къабарты-Малкъардан эки келечи - Къырал Думаны депутатлары   Геккиланы Заур бла Адальби Шхагошев партияны генеральный советине айырылгъандыла, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Съездде власть органланы оноучуларыны къауумун алышхандыла, партияны арт беш жылда ишин эм 2021 жылда айырыу кампания къалай бардырылгъанын сюзгендиле. Андан сора да «халкъ программаны» бардырыуну чеклеринде андан ары къалай ишлериклерини юсюнден план къыбыл этилгенди, ол программа бла «Единая Россия» быйыл сентябрьде  Къырал Думагъа айырыула болгъанда хорлагъанды.

Съездни пленар жыйылыуунда ары къатышханлагъа видео амал бла Россейни Президенти Владимир Путин сёлешгенди.

Кесини сёлешиуюнде В. Путин партияны аллында тургъан борчланы юсюнден айтханды.  Ол  съездге къатышханлагъа адамланы къолайларын игилендириуге, къыралны жалынчакъсызлыгъын  кючлеуге, экономиканы айнытыугъа,  Россейни аллында тургъан уллу борчланы жетишимли толтурургъа жууаплылыкъларын билдиргенди.

 Партияны ишини кёрюмдюлерини юсюнден былай айтханды: «Озгъан жыйырма жылда партия патриотлукъ ниетлени кючлеу жаны бла къаты ишлегенлей тургъанды.  Ала тарых жаны бла соруула сюзюлгенде, Россейни жалынчакъсызлыгъын кючлегенде,  аны миллет сейирлерин къоруулагъанда, политика системаны жангыртханда, экономиканы айнытыу бла байламлы соруулагъа къаралгъанда, социал жумушланы тамамлау бла байламлы оноулагъа эм кёп сабийли юйюрлеге болушлукъ этгенде къаралгъанда ачыкъланнгандыла.

Россейни Президенти Владимир Путинни башламчылыгъы эм болушлугъу бла  единороссланы программалы документлерине, юйюрлеге социальный жаны бла болушлукъ этерге, жаш тёлюню иш бла жалчытыргъа, эл школланы жангыртыргъа, саулукъ сакълауну биринчи звеносун айнытыргъа, инфраструктура къурулушланы бардырырыгъа,  эски юйледен адамланы жангылагъа кёчюрге дегенча, магъаналы соруула къошулгъан эдиле.

Владимир Путин белгилегеннге кёре, партияны регион бёлюмлерини оноучуларыны «адамлагъа социал жаны бла болушлукъ этерге битеу онглары барды».

Казбек Коков социал сетьде кесини энчи бетинде  былай жазгъанды: «Халкъ программагъа» салыннган проектлени жашауда бардырыу бла байламлы бирлешип, тынгылы ишлерге керекди. Ол программа бла «Единая Россия» сентябрьде бардырылгъан айырыулада, законла чыгъарыучу органда, конституция кёпчюлюкню сакълагъанды.   

Регионну оноучусу  республиканы «единороссларына» эм магъаналы борчланы белгилегенди. «Единая Россияны» шёндю бардырыла тургъан  «Халкъ программасыны» хайырындан,  федерал бюджетни 2022 жылны законуна эм 2023-2024 жылланы план кезиулерине, бизни республика  магъаналы социал проектлеге къошулгъанды.

Эсигизге  салайыкъ, федеральный проектни бюджетине тийишлиликде Къабарты-Малкъаргъа къошакъ халда 6 миллиард сом бёлюнюрюкдю. Андан эки миллиардан асламысы жангы школланы ишлерге къоратыллыкъдыла. Андан сора да, ырысхыла шёндюгюлю онкология диспансерни, Нальчикни биринчи шахар поликлиникасыны жангы мекямын, Жаш тёлюню чыгъармачылыкъ мехкемесин, кир-кипчик суула баргъан быргъы ызланы салыргъа эм жангыртыргъа, дагъыда аллай сууланы тазалаучу  жангы объектлени ишлерге, Нальчикде къурулушла  бардырыла тургъан микрорайонлада инженер инфраструктураланы къураргъа бёлюнюрюкдюле.

Дагъыда  «Эл жолла»  федерал программа бла республика 430 миллион сом, «Къоркъуусузлу эм качестволу жолла» деген программа бла 230 миллион сом аллыкъды. Республиканы бюджетин тюзетиуге 15,4 миллиард сом, бюджет бёлюмде ишлегенлени иш хакъларын  кётюрюрге эм къошакъ халда этиллик къоранчланы жабаргъа 800 миллион сомгъа жууукъ  бёлюнюрюкдю».

«Халкъ программаны» битеу проектлери адамланы жашауларын игилендириуге деп бурулупдула. Россейни Президенти Владимир Путинни  шёндюгю чакъырыуу халкъны эм Ата журтубузну сейирлерин къоруулау эм айнытыу бла байламлыды», - деп белгилегенди Къабарты-Малкъарны Башчысы.

 Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:13

ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды.

22.01.2022 - 09:12

ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды.

22.01.2022 - 09:12

ТАЗА СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Таза суу» деген проект бардырылып башланнган юч жылны ичинде Къабарты-Малкъарны Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, республиканы муниципалитетлери бла бирге суу бла жалчытхан 51 о

21.01.2022 - 09:30

"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

21.01.2022 - 09:30

ТАУ ЭЛНИ КЪОРКЪУУСУЗЛУГЪУН ЖАЛЧЫТХАН ЖАНГЫЗ ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮ БЁЛЮМ

Россейде Огъары Малкъардан сора кесини энчи от тюшюуге къажау бёлюмю болгъан жангыз бир эл да жокъду.