ЖЭНЭТ ЩIЫНАЛЪЭ

«ЩIылъэу щыIэм я нэхъ гуакIуэр ар си къуажэ дахэращ, 
 Уи мэз лъапэм сыщытескIэ, Кенжэ дахэ,
Жэнэт лъапэ сэ сыщIэсщ», - апхуэдэ псалъэ дахэмкIэ къыщIедзэ Мамий Аслъэн Кэнжэ къуажэм теухуауэ иуса уэрэдыр. Мы дунейм зы цIыхуи тету къыщIэкIынкъым къыщалъхуа щIыпIэр фIыуэ имылъагъуу. Сэри сащыщщ зи адэжь лъахэр зи псэм хзэлъхэм. Сэ сыкъыщалъхуащ Кэнжэ къуажэм, КъуэшыркъуейкIэ зэманыжьым зэджэу щыта жэнэт щIыналъэм. 
ПщIэ-нэмыс дэлъу, щыпсэу цIыхухэр лажьэрэ шхэжу игъащIэ лъандэрэ къогъуэгурыкIуэ ди жылэр. Абы щызэхэта совхозыр и зэфIэкIхэмкIэ щыцIэрыIуэт Къэбэрдей-Балъкъэрми къэрал псоми Къуажэдэсхэр игъащIэ лъандэрэ йолэжь жыг хадэ гъэкIыным икIи абы цIэрыIуэ ирихъуащ. 
Кэнжэ къуажэм иджыпстуи зеужь, йофIакIуэ. Ди жылэм дэтщ курыт еджапIэ, сабий гъэсапIэхэр. Абы щылажьэхэр йогугъу щIэблэщIэм щIэныгъэ куурэ гъэсэныгъэ екIурэ зэрыбгъэдалъхьэным. Куэд щIакъым къуажэм ЩэнхабзэмкIэ унэщIэ зэрыщащIрэ. Абы лэжьыгъэ зэмылIэужьыгъуэ куэд щрагъэкIуэкI, гупжьей хьэлэмэтхэр щолажьэ, сабийхэм я зэхэщIыкIым зрагъэужь. Къуажэм щаухуащ сабий куэд зэкIуалIэ спорт комплексышхуэ икIи зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэр щIэх-щIэхыурэ къыщызэрагъэпэщ. А псоми мыхьэнэшхуэ яIэщ сабийхэм я зэманыр сэбэпынагъ хэлъу къагъэсэбэпынымкIэ.
Къуажэм и пщIэр яIэт абы къыдэкIа цIыху цIэрыIуэ куэдым. къыдэкIащ. А нэхъыжьыфIхэр я щапхъэу жылэм къыдохъуэ щIэблэ узынши. 
 

 

ЖЫГУН Рузанэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:04

ЛЭЖЬЫГЪЭМ ХУЭЖЫДЖЭР НАРТОКЪУЭ СУЛЪТIАН

Нартокъуэ СулътIан Хьэмзэт и къуэр I955 гъэм мэкъуауэгъуэм 3-м КъШР-м и Адыгэ-Хьэблэ щIыналъэм хыхьэ ВакIуэ-Жылэ къуажэм къыщалъхуащ.

22.01.2022 - 09:04

НЭХЪ БЗАДЖЭР

КЪУАЖЭМ дыхьэщ, джэдэщым зыщIигъэбзахэри, зы джэд ирихьэжьащ бажэм. Хьэр кIэлъыпхъэра щхьэкIэ, щIыхьакъым - яIэщIэкIри мэзым зыщIидзащ. Мэзым дыгъужь ныбаджэр къыщрихьэлIащ.

22.01.2022 - 09:03

ТХЫДЭМ И ЛЪАГЪУЭХЭР

«Тхыдэм и лъагъуэхэр» – аращ зэреджэр «Антарес» щIыналъэ центрым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Курортхэмрэ туризмэмкIэ министерствэмрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни

21.01.2022 - 09:30

ТЭРЧ ГИМНАСТКЭХЭР ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

ЩIышылэм и 12-17-хэм Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм дэт «Манеж» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм художественнэ гимнастикэмкIэ я зэхьэзэхуэ.

21.01.2022 - 09:30

ЩХЬЭГЪУСЭ

Зэгуэр лIы Iущ гуэрым и деж зы бзылъхугъэ къакIуэри къыжриIащ:
- ИлъэситI ипэ си щхьэгъусэм сэрэ ди нэчыхьыр птхауэ щытащ. Иджы нэчыхьыр схуэкъутэж, сыхуейкъым афIэкIа сыдэпсэуну.