Хайырланыучу эм ипотека ёнкючлеге сурам уллуду

Къабарты-Малкъарда быйыл тогъуз айгъа  34 миллиард сом ёнкюч берилгенди. Аны асламысы хайырланыучу эм ипотека кредитлеге жетеди. Алай бла жыл башланнганлы республикада жашагъанла банкладан 25 миллиард сомдан аслам  хайырланыучу кредит алгъандыла. Ол, былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 1,5 кере кёпдю. Аны бла бирге жашау-журт къоллу болургъа излегенлеге да 8,8 миллиард сом ипотека ёнкюч берилгенди неда былтырдан эсе 1,4 кереге артыкъ.  
Быйыл биринчи октябрьге чыгъарылгъан эсеплеге кёре, кредитлени ёлчеми  54,6 миллиард сомгъа жетип,  3,5 процентге ёсгенди.  Андан энчи адамлагъа 41 миллиард неда 75 процент  жетеди. Саулай алып айтханда,  ёнкючле бла байламлы  бохчаны ёлчеми бу кюнледе 63 миллиард сом болады. Ол бирси жылладан 22 процентге асламды. Ипотека бла байламлы  25,5 миллиард сом чакълы алыннганды, мында да  27,8 процент ёсюм эсленеди.  
- Розница ёнкючлеге жыл сайын танг къошула барады, быйыл да бу жаны бла эсепле жетишимлидиле.  Аны баш сылтауларындан бири   къыйматлы программаланы  ишлегенлеринденди,- деп  билдиргенди Россейни банкыны КъМР-де  бёлюмюню таматасыны орунбасары Аслан Калов.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:13

ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды.

22.01.2022 - 09:12

ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды.

22.01.2022 - 09:12

ТАЗА СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Таза суу» деген проект бардырылып башланнган юч жылны ичинде Къабарты-Малкъарны Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, республиканы муниципалитетлери бла бирге суу бла жалчытхан 51 о

21.01.2022 - 09:30

"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

21.01.2022 - 09:30

ТАУ ЭЛНИ КЪОРКЪУУСУЗЛУГЪУН ЖАЛЧЫТХАН ЖАНГЫЗ ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮ БЁЛЮМ

Россейде Огъары Малкъардан сора кесини энчи от тюшюуге къажау бёлюмю болгъан жангыз бир эл да жокъду.