ДУНЕЙПСО ЧЕМПИОНАТЫМ ЗЫХУАГЪЭХЬЭЗЫР

Къэзан дэт, щхьэзакъуэ зэзауэхэмкIэ «Ак Барс» уардэунэм щекIуэкIащ мыолимп тхэквондомкIэ Урысей Федерацэм и чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 52-м къикIа спортсмен 900-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэм Тэтэрстаным щызыIэрагъэхьащ медаль зэмы­лIэужьыгъуэу 10. 

«Масоги» лIэужьыгъуэм щызэуа, килограмм 58-м нэблагъэ зи хьэлъагъ ди лъэпкъэгъу Апхудэ Тимур чемпионатым и дыжьын медалыр къихьащ. А хьэлъагъ дыдэм, ауэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэм япэ увыпIэр щызэдагуэшащ Дыкъ Артёмрэ Исаков Амиранрэ. 
Килограмм 64-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я зэпэщIэтыныгъэм домбеякъ медалыр щызыIэригъэхьащ Къалэ Амир.
Зи ныбжьыр илъэс 12 - 14-хэм итхэм я къэралпсо зэхьэзэхуэм щызэуа гупхэм къапэлъэщын къахэкIакъым икIи дыщэ медалхэр къыщахьащ Къалэ Самирэ (кг 35-рэ), Къалэ Лянэ (кг 45-рэ), Кетенчиев Мурат (кг 35-рэ) сымэ. 
Гуп зэпеуэм утыку къыщихьа Дыкъ Артём, Исаков Амиран, ­Къалэ Амир сымэ пэщIэдзэ зэIущIэхэр фIы дыдэу ирагъэкIуэкIащ, арщхьэкIэ финалым зы балл закъуэкIэ къыщыхагъэщIащ Киров областым и гуп къыхэхам икIи ныбжьыщIэхэм я Урысей­-псо зэхьэзэхуэм дыжьын медалхэр къыщахьащ. 
Урысей Федерацэм и чемпионатымрэ зэхьэзэхуэмрэ къы­щагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмени 7-м Iэмал ягъуэтащ тхэквондомкIэ дунейпсо чемпионатрэ зэхьэзэхуэу илъэс къакIуэ бадзэуэгъуэм и 11 - 15-хэм Харьков къалэм щекIуэкIынум хэтыну. 
Ди республикэм и командэ къыхэхар ягъасэ Бэлахъуэ Елдаррэ Абазэ Азэмэтрэ.
 

КЪЭХЪУН Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:04

ЛЭЖЬЫГЪЭМ ХУЭЖЫДЖЭР НАРТОКЪУЭ СУЛЪТIАН

Нартокъуэ СулътIан Хьэмзэт и къуэр I955 гъэм мэкъуауэгъуэм 3-м КъШР-м и Адыгэ-Хьэблэ щIыналъэм хыхьэ ВакIуэ-Жылэ къуажэм къыщалъхуащ.

22.01.2022 - 09:04

НЭХЪ БЗАДЖЭР

КЪУАЖЭМ дыхьэщ, джэдэщым зыщIигъэбзахэри, зы джэд ирихьэжьащ бажэм. Хьэр кIэлъыпхъэра щхьэкIэ, щIыхьакъым - яIэщIэкIри мэзым зыщIидзащ. Мэзым дыгъужь ныбаджэр къыщрихьэлIащ.

22.01.2022 - 09:03

ТХЫДЭМ И ЛЪАГЪУЭХЭР

«Тхыдэм и лъагъуэхэр» – аращ зэреджэр «Антарес» щIыналъэ центрым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Курортхэмрэ туризмэмкIэ министерствэмрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни

21.01.2022 - 09:30

ТЭРЧ ГИМНАСТКЭХЭР ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

ЩIышылэм и 12-17-хэм Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм дэт «Манеж» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм художественнэ гимнастикэмкIэ я зэхьэзэхуэ.

21.01.2022 - 09:30

ЩХЬЭГЪУСЭ

Зэгуэр лIы Iущ гуэрым и деж зы бзылъхугъэ къакIуэри къыжриIащ:
- ИлъэситI ипэ си щхьэгъусэм сэрэ ди нэчыхьыр птхауэ щытащ. Иджы нэчыхьыр схуэкъутэж, сыхуейкъым афIэкIа сыдэпсэуну.