КIуэкIуэ Казбек Прохладнэ щIыналъэм щыIащ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек еп­лъащ Прохладнэ райо­ным­рэ Прохладнэ къалэ округымрэ я социальнэ IуэхущIапIэхэм.

Япэу ар къыщыувыIащ Къэрэгъэш къуажэм. Рай­о­ным щагъэзащIэ инвести­-цэ программэми хиубыдэу абы дэт котельнэр ирагъэ­фIэкIуащ икIи псэупIэ, социальнэ инфраструктурэр зэблэу къыхэмыкIыу ягъэп­лъу щIадзэжащ. Апхуэдэу ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэхэм я фIыгъэкIэ коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэри иджы нэхъ тэмэму дагъэкI.

ЦIыху куэд къызэрылъа­Iуэм къыхэкIыу щIэрыщIэу хэплъэжащ узыншагъэр щра­гъэфIакIуэ физкультурэ комплекс щIыным. Ар хьэ­зыр хъумэ, езы Къэрэгъэшми, абы пэмыжыжьэу щыIэ Псын­шокъуэ къуа­жэмрэ Солдатскэ станицэмрэ щыщу цIыху 1500-м нэблагъэм спортым зы­хуагъэсэнымкIэ Iэмал ­ягъуэтынущ.

Солдатскэ станицэм Грицай П. П. и цIэр зэрихьэу дэт курыт еджапIэм хеубыдэ зи школ кIуэгъуэ мыхъуа сабийхэр зэкIуалIэ IуэхущIапIэри. Абы иIыгъ унэхэм ящыщ зыр зэращIрэ илъэси 100-м щIигъуащ икIи иджы­рей зэманым зыкIи къезэгъыжыркъым. Ар къалъы­тэри, сабий 40 зы­щIэ­хуэн унэщIэ IуэхущIапIэм къы­гуащIыхьу хуежьащ 2018 гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм. Ар дызэрыт илъэсым яухын хуейщ. УхуэныгъэщIэр зэ­фIэкIмэ, зи ныбжьыр илъэси 3-м фIэмыкIауэ станицэм дэс сабий псори садым екIуэлIэну Iэмал ягъуэтынущ.

Республикэм и унафэ-щIыр школым и лэжьакIуэхэм щепсалъэм зэпкърахащ илъэси 3-м щегъэжьауэ илъэси 7-м нэс зи ныбжь ­са­бийуэ 120-рэ зыщIэхуэн ухуэ­ныгъэщIэ егъэжьэнымкIэ хэкIыпIэхэм.

Апхуэдэу КIуэкIуэ Казбек щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ университетым и къудамэу Учеб­нэ къуажэм дэтым. Тэрч мэкъумэш еджапIэр рес­публикэм и апхуэдэ Iуэху­щIапIэ нэхъыжь дыдэ­хэм ящыщщ. Абы и лэжьыгъэр зытеухуар мэкъумэш хозяйствэм папщIэ курыт щIэныгъэ зиIэ IэщIагъэлI-хэр гъэхьэзырынырщ. Иджып­сту еджапIэм студент миным нэблагъэ щIэсщ. Абы псори зэхэту щIы гектар 11,7-рэ иIыгъщ, гектари 3,25-р мэкъумэш щIапIэу. КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщхьэхукIащ мы еджапIэм и зэфIэкIым хэ­гъэ­хъуэн хуейуэ къызэ­рилъы­тэр. Прохладнэ райо­ным ­агропромышленнэ ком­п­лексым зегъэу­жьы­нымкIэ хэ­кIыпIэшхуэхэр иIэщ, абы къыхэкIыу а Iэ­натIэм тэмэму щылэ­жьэфын цIыхухэри гъэ­хьэзырын ­хуейщ.

КъБР-м и Iэтащхьэм и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зы­гъэзащIэр еплъащ гъущI ­гъуэгу лэжьакIуэхэм Щэн­хабзэмкIэ я унэу 2006 гъэ ­лъандэрэ зэхуэщIауэ щы­тым. Ар «Урысейм и гъущI гъуэгухэр» акционер зэгухьэныгъэм пщIэншэу ­къритыжащ Прохладнэ къа­лэ округым и администрацэм. Къахуэмыгъэсэбэпыж мы IуэхущIапIэр иджы хагъэхьащ муниципальнэ мылъкум щыщу 2019 гъэм приватизацэ ящIынухэм.

ЩIыналъэм и Унафэ­-щIыр еплъащ район сымаджэщым хиубыдэу хирур­-гие къудамэм папщIэ сымаджэу 180-м ятещIыхьа, ­тхууэ зэтет унэщIэр зэращIым. ХирургиемкIэ къудамэм къыдэкIуэу, мыбы щIэхуэнущ реанимацэмкIэ, травматологиемкIэ, лъынтхуэ узыфэхэмкIэ къудамэ­хэр, нэгъуэщI зыбжани. Унэр щIын нагъэблэгъащ, пэш­хэр зэрахьащ, иджы медицинэ Iэмэпсымэхэр, унэлъащIэр ягъэув, пщIантIэр зэ­Iузэпэщ ящI. Ухуэныгъэр къызэIуахыну я мурадщ 2019 гъэм и кIэухым.

Апхуэдэу КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ Прохладнэ къалэм 2010 гъэм къыщ­рагъэжьауэ щыта узыншагъэр щрагъэфIакIуэ физ­культурэ комплексым и Iуэхур зыIутым. Илъэс куэдкIэ зэмылэжьа а ухуэныгъэм ухуакIуэхэр 2018 гъэм еувэлIэжащ.

ИужькIэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Прохладнэ ­районымрэ Прохладнэ къалэмрэ я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ. Абы щытеп­сэ­лъыхьащ муниципальнэ щIыналъэхэм я социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа Iуэху нэхъ гугъухэм. Гулъытэ хэха хуащIащ псы зрикIуэ бжьамийхэр, гъуэгухэр зэгъэпэщыжын, про­мыш­ленностым и IэнатIэм инвестицэхэр къыхузэщIэгъэуIуэн зэрыхуейм.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: