Ди щIэныгъэлIым саугъэт лъапIэр къыхуагъэфащэ

Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм, ухуэныгъэм ирахьэлIэ материалхэр къы­щIэзыгъэкI промышленностымрэ ухуэныгъэмкIэ индустриемрэ зегъэужьыным къа­руушхуэ зэрырихьэлIам папщIэ Гришманов И. А. и цIэр зезыхьэ саугъэтыр къыхуагъэфэщащ техникэ щIэныгъэхэм я доктор, архитектурэмкIэ, ухуэныгъэмкIэ, дизайнымкIэ ­институтым и унафэщI, профессор Хэжь Толэ Амир и къуэм.

Урысейм и Инженер академием игъэува а саугъэтыр ди щIэныгъэлIым мазаем и 6-м ­къритыжащ Гришманов И. А. и саугъэтыр ты­нымкIэ комиссэм и унафэщI, Урысей, Дунейпсо Инженер академиехэм я президент, СССР-м. Урысей Федерацэм и Къэрал саугъэтхэм я ­лауреат, УФ-м и Правительствэм и саугъэтхэр тхуэнейрэ зыхуагъэфэща, УФ-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гусев Борис.

 

Хэжь Толэ дохъуэхъу дамыгъэ лъапIэмкIэ.
Поделиться: