ФАЩЭР ЩЫПТIЭГЪАМЭ, УИ ЩХЬЭ УХУИТЫЖКЪЫМ

«Кабардинка» къэрал академическэ ансамблыр ди зэманым зыгъэбжьыфIэ къэфакIуэ нэхъ пажэхэм ящыщщ Нартан къуажэм къыщалъхуа Бещто Албэч.
Зэрысабийрэ а гуп цIэрыIуэм и къэфакIуэхэм ядэплъейуэ къэхъуа щIалэр а гъуазджэм дихьэхыпати, «Кабардинка»-м щыхыхьэ къудейм, и тхыдэми ягъэзащIэ къафэхэми щIалэр щыгъуазэт, гъэсакIуэхэм я Iуэху бгъэдыхьэкIэми набдзэгубдзаплъэу кIэлъыплъырт.
Бещтом КъБКъУ-м физико-математикэ факультетыр къиухащ, еджапIэ нэхъыщхьэм щыщIэсым абы щызэхэт «Къафэ» цIыхубэ ансамблым хэтащ. ЩIалэм абдеж къыщицIыхуащ «Кабардинка» гупым и унафэщI Атэбий Игорь. Абы и дерсхэм кIуэн щIидзэри, и хъуэпсапIэ нэхъыщхьэ дыдэм зы лъэбакъуэкIэ нэхъ пэгъунэгъу хуэхъуащ.
Илъэсих хуэдэкIэ зигъэсауэ, Албэч зэхихащ «Кабардинка» ансамблым къэфакIуэхэр къызэрыхихыр. Ар и зэфIэкI еплъыжыну хуэпабгъэрт икIи ансамблым и унафэщIхэм къагурыIуащ Бещтор и къару зэремыблэжынур.
- Гугъуехь пылъ къэфэным жыпIэмэ, шэч хэмылъу, пылъщ. Ауэ ар сфIэфI гугъуехьхэм ящыщщ, уи къарур здынэсыр уигъэлъэгъужу, хуэмурэ зыуигъэIэту. ЦIыху псоми къыдалъху IэщIагъэр къагъуэтыжу къахуихуэркъым. Сэ мы лэжьыгъэм сигури си псэри етауэ, сфIэгъэщIэгъуэну сыхэтщи, срогушхуэ абы. Лъэпкъ гъуазджэм хэлъхьэныгъэ гуэр хуэтщIыфмэ, дыкъызыхэкIам сэбэп дахуэхъумэ, нэхъыбэ дыхуейкъым, - жеIэ къэфакIуэм.
«Кабардинка»-м хэту Бещтом зыкъыщигъэлъэгъуащ Израилым хыхьэ Кфар-Камэ адыгэ къуажэм. Иджыри къыздэсым щымыгъупщэжыну Албэч игу къинащ абы щыпсэу ди лъэпкъэгъухэр гупым къазэрыIущIар. Адыгэпсэ зыIут, къуажэдэсхэм я щIэблэр щыцIыкIум щегъэжьауэ адыгэбзэр зэрырагъащIэр пщIэшхуэ абы и дежкIэ гъэщIэгъуэнт. Хамэ щIыпIэ щыпсэуну къахуихуами, абыхэм ди щэнхабзэри ягъэкIуэдакъым, езым я къэфакIуэ гупхэр къызэрагъэпэщыжауэ яIэщ, лъэпкъ зэхуэсхэр ирагъэкIуэкI. КъыкIэлъыкIуэу Бещтор    Тыркум тIэу щыIащ.
- Иджыпсту сиIэ зэфIэкIыр зэфIэувэн щхьэкIэ куэд къыздэлэжьащ. Курыт школым деж Къущхьэ Суссанэ сигъэсэн щIидзауэ щытащ. АдэкIэ Атэбий Игорь, БжьыхьэлI Замир, Битокъу Оксанэ сымэ, «Кабардинка»-м сыкIуа нэужь, Битокъу Аслъэнбэчрэ Атэбиймрэ къыздэлэжьащ. Дэтхэнэм и дежи, ар и дуней тетыкIэ, Iуэху еплъыкIэ хъуми, щапхъэ гуэр схуэхъун къахэсхащ. Си насыпу къызолъытэ апхуэдэ цIыхухэм сызэрихьэлIар, - пещэ къэфакIуэм.
Лъэпкъ къафэхэр утыку къизыхьэм, адыгэ фащэр щызытIагъэм и пщэ къыдэхуэ жэуаплыныгъэр зэрынэхъыбэр зыхещIэ Бещто Албэч, уеблэмэ абы цIыхум и хьэл-щэнри ипсыхьу къелъытэ.
«Битокъу Аслъэнбэч псом япэ дыдэу къыджиIауэ щытащ: «Кабардинка»-м фи гъащIэр ефпхамэ, адэкIэ фи щхьэ фыхуитыжкъым. ЗыщIыпIэ деж емыкIу къыщыфхьи фыщызэрани хъунукъым. Лъэпкъыр къывоплъ, къывдоплъей». Пэжыр жысIэнщи, абдежщ нэсу къыщызгурыIуар цIыху къэс къалэн пыухыкIа и пщэ зэрыдэлъыр, нэхъ балигъ ухъуху, уи ужь ит щIэблэм щапхъэ ухуэхъуным зэрыхущIэкъупхъэр.
Бещто Албэч Шэрджэс Мухьэмэд и гъусэу адыгэ къафэмкIэ школ къызэIуахащ. Загъэсэну еджапIэм къахуэкIуэхэм я бжыгъэм тепщIыхьмэ, а Iуэхури хъарзынэу абыхэм къехъулIэу жыпIэ хъунущ. Батхэ Маринэ я дэIэпыкъуэгъущи, щIалэхэр зыдэлажьэ ныбжьыщIэхэр псори зэхэту I00-м ноблагъэ.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:04

ЛЭЖЬЫГЪЭМ ХУЭЖЫДЖЭР НАРТОКЪУЭ СУЛЪТIАН

Нартокъуэ СулътIан Хьэмзэт и къуэр I955 гъэм мэкъуауэгъуэм 3-м КъШР-м и Адыгэ-Хьэблэ щIыналъэм хыхьэ ВакIуэ-Жылэ къуажэм къыщалъхуащ.

22.01.2022 - 09:04

НЭХЪ БЗАДЖЭР

КЪУАЖЭМ дыхьэщ, джэдэщым зыщIигъэбзахэри, зы джэд ирихьэжьащ бажэм. Хьэр кIэлъыпхъэра щхьэкIэ, щIыхьакъым - яIэщIэкIри мэзым зыщIидзащ. Мэзым дыгъужь ныбаджэр къыщрихьэлIащ.

22.01.2022 - 09:03

ТХЫДЭМ И ЛЪАГЪУЭХЭР

«Тхыдэм и лъагъуэхэр» – аращ зэреджэр «Антарес» щIыналъэ центрым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Курортхэмрэ туризмэмкIэ министерствэмрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни

21.01.2022 - 09:30

ТЭРЧ ГИМНАСТКЭХЭР ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

ЩIышылэм и 12-17-хэм Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм дэт «Манеж» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм художественнэ гимнастикэмкIэ я зэхьэзэхуэ.

21.01.2022 - 09:30

ЩХЬЭГЪУСЭ

Зэгуэр лIы Iущ гуэрым и деж зы бзылъхугъэ къакIуэри къыжриIащ:
- ИлъэситI ипэ си щхьэгъусэм сэрэ ди нэчыхьыр птхауэ щытащ. Иджы нэчыхьыр схуэкъутэж, сыхуейкъым афIэкIа сыдэпсэуну.