Колледжледе кураторлагъа – кёллендириу тёлеуле

Биринчи сентябрьден башлап орта профессионал билим берген къырал учреждениялада класс башчылыкъ неда кураторлукъ этген преподавательлеге ай сайын 5 000 сом кёллендириу тёлеуле берилликдиле. Тёлеулени дагъыда салукъларында чекленнген онглары болгъанланы усталыкъ алыу жаны бла юйретген орта профессионал билим берген махкемелени устазлары да аллыкъдыла. КъМР-ни Правительствосуну тийишли бегимине къол 24 августда салынып эм ол «Къабарты-Малкъар Республикада билим бериуню айнытыу» къырал программаны чеклеринде бардырыллыкъды.
Жангы тёлеуню кийирилгенини борчу орта профессионал билим берген учреждениялада юйретиу ишни магъаналылыгъын кётюрюудеди. КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосундан билдиргенлерине кёре, тёлеулени колледжлени 300-ден артыкъ ишчиси аллыкъды.
Эсигизге салайыкъ, РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл 21 апрельде Федерал Жыйылыугъа Посланиясында техникумланы эм колледжлени окъутуу къауумларыны кураторларына (СПО системада класс башчылагъа) себеплик этерге чакъыргъанды, аланы класс башчылыкъ ючюн беш минг сом ёлчемде къошакъ тёлеулеге тийишли къауумланы санына къошуп. Былтыр сентябрьден башлап аллай тёлеуле битеулю билим берген мектеплени устазларына да бериледиле.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:13

ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды.

22.01.2022 - 09:12

ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды.

22.01.2022 - 09:12

ТАЗА СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Таза суу» деген проект бардырылып башланнган юч жылны ичинде Къабарты-Малкъарны Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, республиканы муниципалитетлери бла бирге суу бла жалчытхан 51 о

21.01.2022 - 09:30

"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

21.01.2022 - 09:30

ТАУ ЭЛНИ КЪОРКЪУУСУЗЛУГЪУН ЖАЛЧЫТХАН ЖАНГЫЗ ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮ БЁЛЮМ

Россейде Огъары Малкъардан сора кесини энчи от тюшюуге къажау бёлюмю болгъан жангыз бир эл да жокъду.