Къыйынларына – тийишли багъа

Бу кюнледе «Къабарты-Малкъар Республиканы профсоюз организацияларыны биригиую» союзну юйюнде къууанчлы иш болгъанды. Анда, Физкультурачыны кюнюне жоралап, Къабарты-Малкъарны спортуну ветеранлары саугъаланнгандыла. Аланы алгъышларгъа КъМР-ни профсоюзларыны таматасы Фатимат Амшокова эмда физкультура эм спорт жаны бла ишлегенлени профсоюзларыны рескомуну председатели Александр Заруцкий келгендиле.
Саугъаланнганланы араларында Аттасауланы Мухарны жашы Магомет да барды. Ол Бабугентде жашайды, Черек районда сабий спорт школда къыркъ жылдан аслам заманны ишлегенди, кёп тёлюлени спорт бла кюреширге талпындыргъанды.
Къашхатаудан дагъыда ауур атлетикадан СССР-ни спортуну устасы, Нальчик шахарда спортну ветеранларыны советини таматасы Уяналаны Биязуркъаны жашы Владимир да белгиленнгенди.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:13

ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды.

22.01.2022 - 09:12

ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды.

22.01.2022 - 09:12

ТАЗА СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Таза суу» деген проект бардырылып башланнган юч жылны ичинде Къабарты-Малкъарны Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, республиканы муниципалитетлери бла бирге суу бла жалчытхан 51 о

21.01.2022 - 09:30

"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

21.01.2022 - 09:30

ТАУ ЭЛНИ КЪОРКЪУУСУЗЛУГЪУН ЖАЛЧЫТХАН ЖАНГЫЗ ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮ БЁЛЮМ

Россейде Огъары Малкъардан сора кесини энчи от тюшюуге къажау бёлюмю болгъан жангыз бир эл да жокъду.