Автомобиль жоллагъа – энтта да 710 миллион сом

Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъан буйрукъгъа кёре, къыралны регионларына транспорт инфраструктураны айнытыргъа къошакъ халда 8,7 миллиард сом бёлюнюрюкдю.
«Къоркъуусузлу качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде РФ-ни Правительствосу Россей Федерацияны «Транспорт системасын айнытыу» деген къырал программасыны «Регион, муниципалла аралы эм жер-жерли магъанасы болгъан автомобиль жолланы айнытыугъа себеплик» деген ведомстволу программаны чеклеринде 2021 жылда субъектлени бюджетлерине ахчала жиберилликдиле.
Жылны ахырына дери Къабарты-Малкъар Республика регион программаны жол мюлк бёлюмде кёрюмдюлерин толтурургъа 709,6 миллион сом аллыкъды. Аны бла байламлы регион, муниципал эм жер-жерли магъанасы болгъан автомобиль эм битеу адамла да хайырланнган жолланы айнытыргъа эм тапландырыугъа уллу эс буруллукъду.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:13

ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды.

22.01.2022 - 09:12

ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды.

22.01.2022 - 09:12

ТАЗА СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Таза суу» деген проект бардырылып башланнган юч жылны ичинде Къабарты-Малкъарны Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, республиканы муниципалитетлери бла бирге суу бла жалчытхан 51 о

21.01.2022 - 09:30

"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

21.01.2022 - 09:30

ТАУ ЭЛНИ КЪОРКЪУУСУЗЛУГЪУН ЖАЛЧЫТХАН ЖАНГЫЗ ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮ БЁЛЮМ

Россейде Огъары Малкъардан сора кесини энчи от тюшюуге къажау бёлюмю болгъан жангыз бир эл да жокъду.