Айныуну тыйгъан чырмауланы таукел кетерирге

Къабарты-Малкъарны тыш къыралла бла сатыу-алыуну айнытыуну, бу жаны бла болгъан амалланы толуракъ хайырланыуну юсюнден сёлешиннгенди республиканы Башчысында къуралгъан Экспорт советни озгъан жылны ахыр кюнлеринде бардырылгъан кенгешинде.
Аны ача, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, РФ-ни Президенти Владимир Путинни буйругъуна тийишлиликде, саулай къыралда да, тышына асламысында сырьёну сатыудан кетерге кюрешип, регионлада чыгъарылгъан продукцияны экспортун къолгъа алыргъа кереклисин белгилегенди. «Бу Совет да ма ол ишге себеплик этер мурат бла къуралгъанды. Алай бла власть органланы, предпринимательлени, сейирлери болгъанланы бу жаны бла умутларын, оюмларын сюзерге, тийишли оноула да этерге хазырбыз», - дегенди ол. Правительствону башчысы белгилегенича, 2024 жылгъа бизни республикада экспортну 1,5 - 2,2 кереге ёсдюрюрге борч салыннганды.  
Экономиканы айнытыу министр Рахайланы Борис айтханнга кёре, быйыл аны бла кюрешгенле 35,8 миллион доллар багъасы сатыу этгендиле. Аны кёп къалмай экиден бири Гюржю бла, къалгъанын а Испания эмда СНГ-гъа кирген къыралла аладыла. Алагъа аш-азыкъ, эл мюлк сырьё, химия продукция, темирден ишленнген затла, агъач эм оборудование жиберилгенди.
Ал жылла бла тенглешдиргенде, экспортда, сырьёну сатыу кёпден-кёп жерни ала баргъаны эсленеди. Рахай улу уа андан эсе хазыр продукцияны сатыудан иги хайыр келгенин белгилеп, бар кючню анга салыргъа кереклисин чертгенди. Сёз ючюн, аш-азыкъ продукцияны, оборудованияны… Тюрлю-тюрлю жумушла бла жалчытыуну да ары къошаргъа боллукъду.
Жыйылыуда эл мюлк, промышленность, туризм эм курортла, билим бериу сфералада да сагъынылгъан умутлагъа жетерча не мадар этерге боллугъун сюзгендиле.          Ахырында Мусукланы Алий а ишни тирилтирге, жууукъ кезиуде шарт мадарла белгилерге эмда къайда не тюрлю тыйгъычла бар эселе да, аладан къутулур амалланы туура этерге чакъыргъанды.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: