Бек керекли машиналагъа къошулгъанды

Жангы жылны аллында республиканы 30 школуна шёндюгю автобусла бла 33 саулукъ сакълау учреждениягъа уа терк болушлукъ берген машинала юлешиннгендиле. Ала КъМР-ге ата журтлу транспортну ишлетиуню айнытыугъа бурулгъан федерал программаны чеклеринде келтирилгендиле. Аланы ачхычларын иелерине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков бергенди.
30 декабрьде Правительствону юйюню аллында майданда «ПАЗ», «Форд», УАЗ машинала ариу тизилип эдиле. Бу жол автобусла  берилген школланы арасында Огъары Чегемни, Акъ Сууну, Терс-Къолну, Яникойну, Бабугентни, Огъары Жемталаны, Кёнделенни эм башха эллени билим бериу учреждениялары, 1-чи эм 2-чи номерли кадет школла да бар эдиле.
Ол санда транспорт Нальчикни 1-чи номерли интернатына да жетгенди. Аны директору Балкъыз Жарахматовна Захохованы бизге айтханына кёре, школда окъугъанланы асламыны саулукълары осалды. «Бизге  автобус энди жангы онгла бергенди», -дегенди ол.
Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр  Ауэс Кумыковну айтханына кёре, бюгюнлюкде республиканы битеу школлары да автобусла бла жалчытылыныпдыла, жаланда аланы арасында эски болгъанланы алышыргъа керекди. «Автобусла уа сабийлени жууукъ элледен школлагъа келтиргенде хайырланадыла. Бюгюнлюкде аллай окъуучуланы саны  юч мингнге жетеди. Автобуслада аланы къоркъуусузлукъларын жалчытыугъа бурулгъан битеу керекле бардыла»,-дегенди ол.
Саулукъ сакълауну юсюнден айтханда уа, ол кюн келтирилген машиналадан 13-сю   Катастрофаланы медицинасыны службасына берилгендиле, къалгъанлары уа район больницалагъа юлешиннгендиле.  
Казбек Коков транспорт бла шагъырейленнгенди, школланы, саулукъ сакълау учрежденияланы келечилери бла ушакъ этгенди, аланы жарсыуларына тынгылагъанды.  Ахырында уа журналистлени сорууларына жууапла бере, ол Россейни Президентине бла Правительствогъа Къабарты-Малкъаргъа дайым да эс бурулгъаны, не жаны бла да болушлукъ этилгени ючюн ыразылыгъын айтханды.  
- Бюгюннгю къууанчлы иш да анга шагъатлыкъ этеди. Бу техника   бизге санитар транспортну 70 процентге жангыртыргъа, аны шёндюгю излемлеге келишдирирге онг береди. Федерал программа   мындан ары да ишлерикди, аны болушлугъу бла жууукъ эки жылны ичинде саулукъ сакълау эм билим бериу учрежденияланы автопаркларын жангырталлыкъбыз, -дегенди ол.
Ол кюн окъуна автобусла бла терк медицина болушлукъ берген машинала   районлагъа бла эллеге ашырылгъандыла.  

 

 

Тикаланы Фатима.
Поделиться: