Тюрк кинематогрфда эм уллу сурам болгъан актриса

Нургюль Эшилчай бюгюннгю тюрк кинематографны жулдузларыны араларында уллу хакъ тёленнген актрисаладан бириди. Россейли къараучула «Сюймеклик эм азап сынау», «Умур-чумур», «Тамашалыкъ ёмюр», « Кёсемни патчахлыгъы» деген сериаллада эм «Къызыл сюймеклик» деген кинода танышхандыла аны бла.
Ол Афьон-Карахисаре шахарда туугъанды, сабийлиги уа Измирде ётгенди. «Ешилчай» деген сёз тюрк тилден «кёк чай» деп кёчюрюледи. Ол себепден атасы бла анасы къызгъа Нургюль деп атайдыла. «Ариу ийисли» деп кёчюрюледи.
Актёрланы бир къаууму модель бизнесден башлагъан эселе кеслерини атламларын кинематографда, Ешилчай тийишли актёр билим алгъанды. Ол биринчиден Анталияда театр студияда окъугъанды, ызы бла уа Эскишехир университетни актёр усталыкъны факультетин да тауусханды.
Вузда окъуп бошагъандан сора къызгъа эшиклерин къыралны белгили театр коллективлери ачхандыла. Театрда Нургюль баш жигитлени рольларын ойнагъан бла башлагъанды. Актриса сахнада кёп спектакльледе ойнагъанды. Аланы араларында «Гамлетде» Офелияны ролюн, «Трамвай «Талпыу» деген спектакльде уа баш жигит Бланш Дюбуаны сыфатын аламат къурагъанды. Кинофильмледе карьерасы терк ёсгени бла байламлы Ешилчай театрны къояды.
Биринчи дебюту жаш тиширыуну телевиденияда болгъанды. Актрисаны «Хар зат да аламат боллукъду» деген женгил комедиягъа къатышыргъа чакъырадыла. Экраннга кинолента 1988 жылда чыгъады. Юч жылны ичинде Нургюль «Экинчи жаз башы» деген сериалда ойнайды. Мында ол Гюльсюмню сыфатын тынгылы къурайды. Сюжет артыкъ жаш болмагъан бир темирчини юсюнденди. Аны юй бийчеси кюнлени биринде тас болады. Юч къызны ёсдюрюрге уа аталарыны боюнуна салады. Былайда Нургюль биргесине ишлегенле бла ёхтемленирчады. Не ючюн дегенде, съёмкала баргъан майданда анга тюрк кинематографны жулдузларыны бир къаууму бла – Тюркан Шорай эм Озан Гювен бла – ойнаргъа тюшгенди.
2001 жылда ол «Чучхур» деген драмада ойнайды. Кинофильм 60-чы жыллада Турцияда болгъан аскер тюрлениулени юсюнденди. Бу кезиуде жаш актрисагъа «90-60-90» мелодраманы жазгъан сценаристледен чакъырыу келеди. Къаугъа, сёз, тюбешиу, кётенлик – аланы барысын да сынаргъа тюшгенди ариу къыз Денизге (Ешилчай ойнагъан жигитни аты алайды).
Уллу экраннга Нургюль «Къачып айланнган ёлюк (мумия)» деген тамаша ишлени юслеринден хапарлагъан боевикде чыгъады. Египетни музейинден эрттеден бери сакъланнган ёлюкню (мумияны) урлап кетген аманлыкъчыла бла бирге сейирлик жолоучулукъгъа ариу къыз Фатима (Нургюль) да атланады.
Баш жигитлени ойнаргъа чакъырыуланы да кёп сакъларгъа тюшмегенди. «Жюзюмлери болгъан энчи юй» деген сериалда ышаннгандыла Бахарны сыфатын къураргъа. Бахар – бай жаш Суеминни (Озджан Дениз ойнайды баш жигитни ролюн) сюйген къызыды. Жаш адамла Нью-Йоркда тюбешедиле. Ата журтларына къайтханда уа, жашны атасы бла анасы аланы бир юйюр къурарларына къажау турадыла. Не ючюн дегенде, къызны жарлы юйюрденди деп.
2004 жылда экраннга дагъыда бир жетишимли чыгъыуу. «Хапар айт, Стамбул!» деген кинолентада Салиха деген къызны ойнагъанды. «Мёлеклени айрыкамы» деген фильмни баш жигитин Шербетни ойнар ючюн, жаш актрисагъа чачын къысха къыркъыргъа да тюшгенди. Алай чачыны къысхалыгъы анга бир жылдан «Бир кесек заманнга жашны сюйгени» деген сериалны бир кадрында омакъ ариу къызны узун чачы бла сыфатын къураргъа тыйгъыч болмагъанды. Алийге (Онур Юнсаль) атасы бла анасы жаш устаз Эминени юйретиучюге чакъырадыла. Къыз аны кесин базыныулу жюрютюрге юйретирге керек эди. Алай экспериментге къатышхан эки жаш адам да бир бирлерин сюедиле.
«Юй бийче Эзо» деген мелодрамада Нургюль баш жигитни сыфатын бек аламат къурагъанды. Аны баш иеси Омер (Эркин Север) машинысы бла авариягъа тюшгенден сора тас болады. Алай Эзо аны ёлгенине ийнанмайды.
2007 жылда актрисаны бек сейир проект сакълай эди. «Адамны поездлери» деген жангы сериалда къыз иймамны юй бийчесин ойнагъанды. Ол бир гитче элге келеди. Анда сабийлеге Исламны юсюнден хапарлайды.
Ызы бла дагъыда Тюрк бла Германия бирге бардырыргъа оноулашхан уллу проектге - «Ол дунияда Жаннетни къыйырында» деген драмагъа – чакъыргъандыла. Актриса Германияда жашагъан тиширыуну къызын, къаугъа къозгъаргъа сюйген студентканы сыфатын экранда ачыкъларгъа керек эди. Кинофильмге европалы кинокритикле уллу багъа бергендиле. Канн фестивальны бла Европалы киноакадемияны премияларына тийишли болгъанды. 2008 жылгъа Нургюль Ешилчай режиссёрлада уллу сурамы болгъан эмда къараучула кёрюрге сюйген актрисаладан бирине саналады.
2010 жылда телевиденияда «Сюймеклик эм азап сынау» мелодраманы кёргюзтгендиле. Анда Нургюль Мурат Йылдырым бла бирге ойнагъанды. Бу сериал актрисаны Тюркден тышында да белгили этгенди. Нек дегенде, аны бир ненча къырал, ол санда Россей да, экранда кёргюзтюрге эркинлик сатып алгъанды. Быллай жетишимден сора Ешилчай бек кёп хакъ алгъан актрисаладан бири болады. Анга да къарамай, ол ишин къоймагъанды. Бир бири ызындан «Султан», «Къызыл сюймеклик», «Факъырачы Галип» кинолентала чыгъадыла экраннга.
Бек магъаналы уа Нургюльгъа 2014 жыл болгъанды. Бир кезиуню ичинде тёрт толу магъаналы проект къараучуланы сейирлерин къозгъагъанды. Ала: «Мурдарлыкъ», «Бусагъат», «Кече» эм сюймекликни юсюнден мелодрама «Умур-чубур». Ахыргъы кинофильмде къыз съёмкала баргъан майданда Эркин Петеккая бла ишлегенди.
2016 жылда уа актрисаны «Тамашалыкъ ёмюр. Кёсемни патчахлыгъы» деген уллу тарых проектге къатышыргъа чакъырадыла. Фильмни экинчи кесегинде Нургюль баш жигитни – Кёсем-султанны – сыфатын къурагъанды. Ол венециялы саудюгерчини къызы Анастасияды. Аны ата юйюнден урлап къачадыла. Алай бла къыз Ахмед I юй бийчеси эм Тюркню белгили тиширыу-политиги болады. Кёсем Осман патчахлыкъгъа юч жаш табады. Бу проектде актриса сериалны биринчи кесегинде ойнагъан Берен Саатны алышындырады.
Карьерасыны кезиуюнде Нургюль кёп кере кинопремияны сыйлы премияларына тийишли болгъанды эмда жылны эсеплерине кёре, бир ненча кере тиширыу сыфатланы эм фахмулу къурагъан актрисагъа да саналгъанды.
Ешилчайны жашаууну юсюнден айтханда, ол не заманда да юйюрю болгъан эр киши бла танышыргъа излемезлигин айтыучу эди. Алай аны биринчи эри режиссёр Джем Ёзир, актриса ючюн биринчи юйдегиси Селин Дельменден айырылгъанды. Режиссёр 17 жылгъа тамата эди Нургюльден. Ала 2004 жылда юйюр къурайдыла, бирге алты жыл жашайдыла. Жулдузлу юйюрде жаш – Осман Неждет -тууады. Алай аны жаратылгъаны да болушмагъанды юйюрню чачылыуундан сакъларгъа. Джем юй бийчесини профессионал жаны бла ёсгенин жаратмагъанды, юйде турса излегенди. Алай бла 2010 жылда юйюр ахырысы бла да чачылгъанды.
Актриса жангызлай кёп заманны турмагъанды, алай жангыдан юйюр къураргъа уа базынмайды. Аны бусагъатда сюйгени режиссёр Толга Карачеликди.
Актёр фахмусундан сора ол уста сурат ишлеучюдю эм кесини чыгъармалары бла жерин тапханды.

Кетенчиланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.