Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ. Хирургие IэмалхэмкIэ дэIэпыкъуэгъу узыхуэхъуфыну цIыкIухэр къыхихащ, апхуэдэуи адэ-анэхэм чэнджэщ щхьэпэхэр яритащ жьэ къупщхьэ-нэпкъпэпкъ хирургиемкIэ дуней псом щыцIэрыIуэ, дохутыр Iэзэ Баиев Хьэсэн.
«Операция улыбка» Iуэхум хэту къыхалъхьа дэIэпыкъуныгъэр пщIэншэщ, ар «ХъуэпсапIэхэр нахуапIэ мэхъу» псапащIэ фондыр я щIэгъэкъуэну ирагъэкIуэкI.
Сабий 30-м еплъати, операцэ ящIыну 6 къыхахащ, мыдрейхэм я щытыкIэр нэхъ тынш зэрыщащIын чэнджэщхэр иратащ. Операцэхэр фокIадэм и 26-м къыщыщIэдзауэ жэпуэгъуэм и 5 пщIондэ Грознэ къалэм щрагъэкIуэкIынущ Америкэмрэ Европэмрэ я хирург пажэхэм. Абы зыхуагъэхьэзыру сабийхэм я узыншагъэр къызэрахутэну медицинэ къэпщытэныгъэхэм текIуэдэну мылъкур «ХъуэпсапIэхэр нахуапIэ мэхъу» псапащIэ фондым къыбгъэдэкIынущ.
Адэ-анэхэм фIыщIэ хуащI апхуэдэ Iуэху щхьэпэр къызэзыгъэпэщахэм икIи къыхагъэщ Баиев Хьэсэн гущIэгъу зиIэ, цIыхугъэ зыхэлъ, нэгъуэщIым и гуауэр зыхэзыщIэ дохутыр Iэзэу зэрыщытыр.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

«Нартым» и япэ ехъулIэныгъэ мащIэ

Республикэм футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэхэр екIуэкIащ. Зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ «Энергетик»-мрэ «Тэрчым»-мрэ зыр адрей зыкъыкIэрагъэхуркъым. 

25.09.2021 - 09:30

Олимп чемпионхэм я чэнджэщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным хуэгъэпса, тхьэмахуэ зэхуакум къриубыдэу ирагъэкIуэкIыну Iуэхум щыщIи­дзащ.

25.09.2021 - 09:30

Я зэфIэкIым хагъахъуэ

Лышх узыфэхэм щеIэзэ диспансерым КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ щIэныгъэ-практикэ конференц щекIуэкIащ.

24.09.2021 - 09:06

ТХЫПХЪЭХЭМ Я ЩЭХУХЭР

Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэтэлий дыщэидэ лъэпкъ IэщIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну щIэхъуэпсу «IэпщIэлъапщIэ» гупжьей къызэригъэпэщауэ щытащ 1984 гъэм.

24.09.2021 - 09:05

ЕДЖАКIУЭХЭМ Я УРЫСЕЙПСО ЗЭПЕУЭХЭР ЯУБЛЭ

Ди къэралым и курыт школхэм я еджакIуэхэр зыхэтыну урысейпсо олимпиадэхэр мы махуэхэм яублащ. Адрей илъэсхэм хуэмыдэу, мыгъэрей зэпеуэхэм щIэ куэд къыхыхьащ.