Бу магъаналы къымылдау бизде да таукел аякълана барады

Кремльде РФ-ни Президенти Владимир Путинни башчылыгъында  Къырал советни жыйылыуу бардырылгъанды. Анда сёз доровольчествону (волонтёрлукъну) эмда социал жумушла тамамлагъан коммерциялы болмагъан организацияланы айнытыуну юсюнден баргъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.
Жыйылыуда Россейде Доброволецни (волонтёрну) жылыны эсеплери чыгъарылгъандыла, андан ары тамамланылыргъа керек боллукъ ишле белгиленнгендиле. Президент айтханнга кёре, волонтёрлукъгъа болушлукъ этиу тохтатыллыкъ тюйюлдю.  Правительство  ол къымылдауну 2025 жылгъа дери  айнытыуну концепциясын жарашдыргъанды. Энди регионлада да волонтёр арала къурамай жарарыкъ тюйюлдю.
НКО-ланы юслеринден айтханда, аланы араларында социал жумушланы толтургъанлагъа энчи эс буруллугъун, ахча болушлукъ да этиллигин чертгенди къырал башчы. Субъектлени башчыларына уа  шарт ишле тамамлагъанла федерал эмда регион бюджетледен болушлукъ  алалыр ючюн, ачыкъ конкурсла бардырыуну фондун къураргъа кереклиси айтылгъанды.
Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда кеси ыразылыкълары бла огъурлу ишле этгенлеге болушууну къыйматлы амаллары хайырланыладыла. Ол къымылдаугъа 18 мингден аслам адам къатышады. Быйыл октябрьде Казбек Коковну Указы бла КъМР-ни Башчысында Доброволецлени ишлери жаны бла совет къуралгъанды.
КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться: