Ахшы урлукъла ёсдюрюуню амалларын сюзгендиле, сынаудан бир бирге юлюш этгендиле

Бу кюнледе Терк районда «Сабанны кюню - 2021» деген республикалы семинар-кенгеш бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Эл мюлк министерствосу къурагъанды. Анга районланы агропромышленность управленияларыны, илму учрежденияланы, эл мюлк производствогъа къатышхан ведомстволаны келечилери эмда эл мюлк товарла чыгъарыучула чакъырылгъандыла. Жыйылыуда Шимал - Кавказ федерал округда къылкъылы битимлени ёсдюрюуню эмда урлукъчулукъну юсюнден сёлешгендиле.
Республиканы эл мюлк министри Хасан Сижажев белгилегенича, тыш къыралладан урлукъла алыуну азайтыр умутда, кесибизде урлукъчулукъну айнытыугъа арт жыллада къырал бек уллу къыйын салады. Бизни республикада да бу жаны бла аслам мадар этиледи. Россейде селекцияны жетишимлерин баямларгъа эмда бизде жарашдырылгъан бла тышындан келтирилген урлукъланы тенглешдирирча жыл сайын аланы сынам халда себип кёредиле. Башха-башха районлада быйыл ала 43 гектарны аладыла. Ол санда 34,4 гектарында бизни селекционерлерибиз къурагъан урлукъланы салгъандыла, къалгъанында уа - тышындан келтирилгенлени.
Семинар да Терк районда аллай сабанладан биринде бардырылгъанды. Анда кюзлюклени 52 сорту ёседи. Ол санда 46 бизникиледиле, къалгъан алтысын а Франциядан келтиргендиле.
Ары келгенле битимле къалай ёсгенлерин кеси кёзлери бла кёргендиле, сортланы ышанлары бла шагъырейленнгендиле, КъМР-ни эл мюлк институтуну специалистлерине соруула бергендиле. Нартюх сабанлагъа агрохимикатла сепген учуучу дрон къалай ишлегенине да уллу сейир этип къарагъандыла.
«Шёндюгю (ол санда цифралы) технологияланы сингдирмей, бюгюнлюкде эл мюлк производствону къыйматлы къурауну юсюнден айтыр амал жокъду. Сагъынылгъан дрон белгиленнген ыз бла учады, артыкъ уллу болмагъан (жюз гектаргъа дери) сабанлагъа агрохимикатла жаяды. Сёз ючюн, быллай гитче участкалада авиацияны хайырланыу къоранчлы ишди. Дрон а аграрийлеге аны учуз багъасы бла тамамларгъа болушады», - дегенди РАН-ны Къабарты-Малкъарда илму арасыны башчысыны орунбасары Анчёков Мурат.
Хасан Сижажев ахырында билдиргеннге кёре, жууукъ кезиуледе республикада картофну эмда башха битимлени урлукъларыны юслеринден да быллай семинар-кенгешле бардырыллыкъдыла.

Улбашланы Мурат

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2021 - 09:58

«ЭЛЬБРУС» КУРОРТНУ КЪЫШ КЕЗИУГЕ ХАЗЫРЛЫГЪЫНА КЪАРАГЪАНДЫЛА

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Кавказ.РФ акционер обществону таматасы Хасан Тимижев бла «Эльбрус» курортну иши бла шагъырейленнгенди, анда бу кюнледе турист сезон ачылгъанды.

07.12.2021 - 09:57

БАШ БОРЧ-АДАМЛАНЫ ЖАШАУЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУДЮ Главные вкладки

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны  ХХ съездини ахыр кезиую бардырылгъанда бийик советге айырылгъанды. Съезд партияны жыйырма жыллыгъына жораланып ётгенди.

07.12.2021 - 09:56

ЭСКИ ЮЙЛЕДЕН ЖАНГЫ ФАТАРЛАГЪА

Дейское элде тёрт коттедж маталлы юйню къурулушлары бошала турады, деп билдиргендиле Терк районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

06.12.2021 - 09:30

Назмуланы ана тилде шатык окъугъанлары бла къууандыргъандыла

Акъылман Кязимни назмуларын сюймеген, аланы терен магъаналарын сезмеген халкъыбызда хазна адам болмаз.

06.12.2021 - 09:30

Хайырланыучу эм ипотека ёнкючлеге сурам уллуду

Къабарты-Малкъарда быйыл тогъуз айгъа  34 миллиард сом ёнкюч берилгенди. Аны асламысы хайырланыучу эм ипотека кредитлеге жетеди.