ишчи барыу Элбрус районда табийгъат кючден тюшген хатаны терк кетерирге буюрулгъанды

Казбек Коков Элбрус районда болгъанды. Анда кюнню тапсыз болумларыны хатасындан журтлагъа тюшген заранланы кетериу ишле бардырыладыла. Алгъын республиканы оноучусу Правительствогъа Элбрус районнга не жаны бла болушлукъ тапдырыргъа буюргъан эди.
Казбек Коков Элбрус муниципал районну жер-жерли администрациясыны таматасы Залийханланы Къаншаубий, Россей МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны начальниги Михаил Надежин, табийгъат байлыкъла эм экология министр Шауаланы Илияс, курортла эм туризм министри Мурат Шогенцуков, «Эльбрус» курортну таматасы Беккаланы Хыйса, эллени администрацияларыны оноучулары бла тюбешгенди.
Районнга жолоучулукъну чегинде табийгъат болумладан тюшген хаталаны уллулукълары, аланы кетериу жаны бла амалла сюзюлгендиле. Район муниципалитетни администрациясыны таматасы Тырныауузда, Элбрус посёлкада, Тегенекли, Байдаево элледе экинчи кюн окъуна суу, газ эм ток бериу жангыдан башланнганын, жолла къар тёбеледен тазаланнганларын айтханды. «18 январьда бийик хазырлылыкъны низамы кийирилгенди, насыпха, адам ачымагъанды, табийгъат болумладан тюшген заранланы уа кетерликбиз», - дегенди Залийхан улу. Мурат Шогенцуков регионну оноучусуна мында солугъанла кюнню халы ючюн кетип къалмагъанларын, аланы къоркъуусузлукълары жалчытылыннганы, къонакъ юйле толу болгъанларын, республиканы къонакълары кюнню тюзелирин сакълагъанларын билдиргенди.
Казбек Коков жолланы болумларына, табийгъат болумладан заран тюшген объектлеге къарагъанды. Алгъын а ол халны тинтирге буюргъан эди, администрацияны таматасы опретив информацияны билдиргенди. Республиканы оноучусу Правительствогъа салыннган хатаны кетерирча изленнген ахчаны бёлюрге буйрукъ бергенин айтханды. «Керек ырысхы берилликди, бусагъатда бек башы табийгъат болумладан тюшген къыйынлыкъланы терк кетериудю», - деп чертгенди Казбек Валерьевич.
Ол кюн окъуна Казбек Коков Залийханланы Къаншаубий бла кенгеш бардыргъанды. Анда муниципал районну социал-экономика айныуу, 2020 жылда бардырылгъан миллет проектлени эсеплери эм келлик кезиуде айнытыу планла сюзюлгендиле.

 

Поделиться: