Оноуланы жер-жерледе тамамланыуларына – къаты контроль

Россей Федерацияны Президенти В.В. Путинни «Къырал социал политиканы жашауда бардырыу амалланы юсюнден»  2012 жылда  7 майда чыгъарылгъан Указын толтуруу вопросла бла байламлы К.В. Коков  республиканы Правительствосуну келечилери, муниципал районланы эм шахар округланы башчылары бла кенгертилген кенгеш бардыргъанды.  
Сюзюлген темагъа кёре докладларын урунуу эм социальный министр Асанланы А.О., жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан А.М. Кумыков, саулукъ сакълау министр М.Б. Хубиев, культура министр М.Л. Кумахов, экономика айнытыу министр Рахайланы Б.М., финансла министрни къуллугъун толтургъан Е.А.Лисун окъугъандыла.
Къырал социал политикада баш борчха  регионну таматасы Россейни Президенти Указда  белгилегенича,  бюджет бёлюмде  ишлегенлени эм алгъа билим бериуде, саулукъ сакълауда, маданиятда, айлыкъларын тёлеу жаны бла жумушланы тап толтурууну, оноуланы  жер-жерледе къалай бардырылгъанларына  тынгылы контроль этиуню санагъанын айтханды. «Бола тургъанны ызындан барып турургъа тийишли тюйюлдю, биз аны тап жанына бурургъа, тюрлендирирге керекбиз», - дегенди КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан.
Экономиканы энчи бёлюмлери эм социал блок жаны бла миллет программаланы, проектлени жашауда бардыргъан республиканы власть органларыны ишлерин  тапландырыр ючюн, деп белгилегенди Коков, профиль министерстволаны эм ведомстволаны  жууаплы оноучуларыны  жыйымдыкъ отчётлары кёргюзтюлген быллай ишчи кенгешле хар ыйыкъдан къураллыкъдыла.

 

 

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъанны эмда Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: