Май районда халны кёргендиле, жангы школ сюерге келишгендиле

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников Май районнга ишчи жумуш бла келгенди. Аны жолда КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков ашыргъанды.
Биринчиден, полпред Ново-Ивановское элни 7-чи номерли лецейинде болгъанды. Бу мекям озгъан ёмюрню 50-чи жылларында ишленип, андан бери ичинде тынгылы жангыртыу жумушла бардырылмай, тозурагъан халгъа жетгенди. Болсада, аны директору  Елена Хиврич билдиргенича,  бюгюнлюкде анда школгъа дери билим бериу къауумла къуралгъандыла, алада 180 сабий барды. «Школчуларыбыз 385-диле, ол санда быйыл биринчи классха 61 сабий келгенди. Лицей жууукъ элледе жангызды, бери 5 хутордан 103 жашны бла къызны келтиребиз»,- дегенди ол.
Елена Владимировна школну коммуникациялары эски болгъанларын чертгенди. Мекям а хуна таш салынмай, тюз да жерде ишленнгенди. «Аны хатасындан къабыргъала жарылып башлагъандыла»,-деп къошханды ол.
Александр Матовников бла Казбек Коков лицейни окъуу отоулары, спорт залы бла шагъырейленнгендиле. Кертиси бла да, мекям осал халгъа жетгенин белгилеп, Александр Анатольевич элде жангы школ ишлерге кереклисин чертгенди. «Келир окъуу жылгъа болаллыкъ тюйюлбюз, быллай объектле бек аздан жыл бла жарым ишленедиле. Болсада келир жыл къурулушну асламы битдириллигине ишеклигим жокъду», - дегенди ол.
Къонакъла жангы школну салыргъа белгиленнген жерде да болгъандыла. Аны Маданият юйюню тийресинде ишлетирикдиле. Казбек Коков эски мекямны кетерип, алайда парк салыргъа, тёгерекни-башны тапландырыргъа боллугъун айтханды.  
Андан ары полпред бла республиканы оноучусу Майский шахарда Архангел Михаил атлы православ килисагъа баргъандыла. Дагъыда «Севкаврентген Д» заводну иши бла да шагъырейленнгендиле. Предприятияны бренд-менеджери Саида Хуштаеваны бизге билдиргенине кёре, канат жолланы чыгъаргъан POMA S.A.S. французлу фирма бла келишим этилгенди. «Ол а дуния башында бек белгили производстволадан бириди. Бизни заводда уа канат жолланы уллу кесеклерин чыгъарыргъа белгиленеди. Аланы сынау халда этип кёргенбиз, бюгюн полпредге да аланы кёргюзтебиз. Мындан ары уа ала промышенный халда чыгъарыллыкъдыла»,-дегенди ол.
Ол кюн Александр Матовников бла Казбек Коков дагъыда Нальчикде Катастрофаланы медицинасы орналгъан мекям, службаны иши бла да шагъырейленнгендиле.   

 

 

Тикаланы Фатима.
Поделиться: