Субъектни социал-экономика айныууна энчи магъана берилгенди

Ишчи жолоучулукъдан сора КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Александр Матовниковну башчылыгъында республиканы социал-экономикасыны айныууну вопрослары жаны бла кенгеш бардырылгъанды.
«Субъектни социал-экономика айныууна багъа берир ючюн муниципал къуралыулада болум бла шагъырейленирге кереклисин тюзге санайма. Аны себепли Къабарты-Малкъар Республикагъа кезиулю жолоучулугъумда Май муниципал районнга, къауум объектлеге баргъанма, адамланы жер-жерледе жашауларын кёргенме. Ол иш тёрели боллукъду», - деп чертгенди Россейни Президентини округда келечиси.
КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков муниципал къуралыуланы жамауаты эм таматалары бла тюзюнлей хапарлашыргъа излегени ючюн къырал башчыны толу эркинликли келечисине ыразылыгъын билдирип, жер-жерледе проблемаланы тамамлауда ол тюрлю сёлешиу магъаналы болгъанын чертгенди.
Сюзюлген темалагъа докладларын КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Ауес Кумыков, КъМР-ни саулукъ сакълау министри Марат Хубиев, КъМР-ни Май муниципал районуну жер-жерли администрациясыны таматасыны къуллугъун толтургъан Татьяна Саенко, Терк аскер къазакъ биригиуню Терк-Малка округну къазакъ биригиуюню атаманы Николай Любуня окъугъандыла.
Кенгешни ахырында Александр Матовников Къабарты-Малкъарны власть органларыны таматаларыны эслерин жаш оноучу кадрланы къураргъа кереклисине бургъанды, «ала республиканы тамблагъы кюнюнде айныууна себеп боллукъларын» чертгенди.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъанны эмда Правительствону пресс-службасы Россейни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны пресс-службасы бла байламлыкъда.
Поделиться: