Къэралым и махуэ лъапIэ

ЦIыху мини 5-м щIигъу хэту Налшык къалэ щагъэлъэпIащ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэр. Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм деж щекIуэкIа пэкIум иужь­кIэ концерт дахэ къызэ­рагъэпэщат республикэм и уэрэджыIа­кIуэ­хэмрэ къэ­фа­кIуэ­хэмрэ.

ПэкIум хэтащ «Урысей зэкъуэт» партым и Къэ­бэрдей-Балъкъэр щIы­налъэ къудамэм, Пар­ламентым, Прави­тель­ствэм, жылагъуэ ­зэ-­
гухьэныгъэхэм я лIы­кIуэ­хэр, студентхэр, еджа­­кIуэ­хэр.
Урысей Федерацэм и Гимныр къыщеуэм ди къэралым и нып иныр утыку кърахьащ волонтёрхэм, Урысейм ис лъэпкъхэм я зэкъуэ­тыныгъэм и нэщэнэу.
ГуфIэгъуэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ политикэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэхэр, профсоюз, дин зэгухьэныгъэхэм я ­пашэхэр.

 

НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэ.
Поделиться: