Бир суткагъа жукъгъанланы саны азайгъанды

КъМР-де коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау регион оператив штабдан белгили этгенлерича,  пандемияны аллындан бери вирусдан ауругъанланы саны 18245-ге жетгенди.   Ол санда тюнене ол 90 инсаннга жукъгъанды.
Тийишли багъыудан сора  17,0  мингден аслам  адам сау болгъандыла (ол санда тюнене – 83 пациент).  Бюгюнлюкде медицина болушлукъ  берилгенлени саны мингден азайгъанды - 884 адам.  Жарсыугъа, бу къыйын аурууну кётюралмай, ауушханланы саны юч жюзден озгъанды – 317. Тюнене вирусдан эки адам ёлгенди.
Коронавирус КъМР-де жайылып башлагъандан  бери 403,9 мингден аслам  тест бардырылгъанды (бир кюннге  - 1159 тинтиу).  Госпитальлада 1154 пациент бардыла, аланы арасында тест коронавирус ауруу жукъгъанын  ачыкъламагъанла да. Реанимация бёлюмде 82 саусуз турадыла.
Оператив штабдан белгили этгенлерича, вирус бютюнда 65 жылдан таматалагъа, ауруулары юслеринден кетмегенлеге къоркъуулуду. «Аны себепли профилактика мадарла бютюнда магъаналыдыла. Адамла кёп жыйылгъан жерледе, транспортда  медицина маскала жюрютюрге, бир бирден бек аздан метр кенгликде турургъа, къолланы сапын бла терк-терк жууаргъа тийишлиди. Онг болгъанына кёре, адам бла да саламлашмазгъа, къучакълашмазгъа кюрешигиз»,-деп эсгертгендиле Оператив штабдан.
Республикада COVID-19 жукъгъанланы багъаргъа 8 саулукъ сакълау учрежденияда 9 госпиталь ачылгъанды. Алада 1,8 минг  жер барды.   
Россейде  COVID-19 вирус  бир кюннге жукъгъанланы саны   19,2 мингден аслам  болгъанды.      Пандемияны аллындан бери   3,73  миллион адам ауругъандыла. Бюгюнлюкде андан 3,15 миллион адам сау болгъандыла.  Аурууну кётюралмай, 69,9 минг адам ауушханды, ол санда тюнене -  456 саусуз.
Джонс Хопкинс атлы университет белгили этген тарихлеге кёре уа, битеу дунияда  бу ауруу  99,2  миллион адамгъа жукъгъанды.  COVID-19-дан ёлгенлени саны эки миллиондан озгъанды - 2,1 миллион адам.   

 

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: