Сенаторым и лэжьыгъэр къызэщIекъуэж

КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ видеоконференц мардэм тету иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм къыщыпсэлъащ республикэм и хабзэубзыху орган нэ­­хъыщхьэм и лIыкIуэу Урысей Федерацэм и сенатор, ФедерацэмкIэ Советым бюджетымрэ финанс IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Ульбашев Мухьэрбий. Абы къызэщIикъуэжащ 2020 гъэм и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэр.

Сенаторыр къытеувыIащ ­КъБР-м­ и социально-экономикэ зыужьыныгъэр къызэгъэпэ­щы­ным теухуауэ ирагъэкIуэкI Iуэху­хэм, ФедерацэмкIэ Советым, бюд­жет зэхуаку зэхущытыкIэхэмкIэ IуэхущIапIэ зэмылIэужьы­гъуэхэм я лIыкIуэхэр зыхэт комиссэм, ап­хуэдэуи Къэрал Думэм финанс IуэхухэмкIэ и комитетым зэры­дэлажьэм.
- БлэкIа илъэсыр зыми и дежкIэ тыншу щытакъым, ауэ къыхэзгъэщыну сыхуейт республикэм и унафэщIхэр псори - КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Парламентым, Правительствэм хэтхэр, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым ФедерацэмкIэ Советымрэ Къэрал Думэмрэ я сенаторхэмрэ депутатхэмрэ - зэгурыIуэу зэрызэ­дэлэжьар. Абы и фIыгъэкIэ коронавирусым дызыпэщIигъэува щы­тыкIэ гугъум емылъытауэ ди къалэнхэр и чэзум зэфIэдгъэкIащ, - жиIащ Ульбашевым.
Сенаторым къыхигъэщащ блэ­кIа илъэсым къайхъулIа Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм зэращыщыр УФ-м и Конституцэм халъхьэну къагъэлъэгъуа  зэхъуэкIыныгъэхэр цIыху­бэм зэрыдаIыгъар.
- 2021 гъэм и бюджетыр зыхуэдэнум теухуа законопроектым дыщелэжьым, къэрал IуэхущIапIи­щым я лIыкIуэхэр зыхэт комиссэм къыхилъхьат бюджетыр зэрызэрагъэзэхуэжым хухах дотацэр зэ­рытрагуашэм ехьэлIа еп­лъы­кIэхэр. Трансфертхэм ящыщ зыбжанэ ягъэмэщIами, дотацэр тхуэхъумащ 2020 гъэм щыIа бжыгъэм хуэдизу. Ди республикэм и бюджетым иIэну а дотацэр сом мелард 14-рэ мелуан 23-рэ мэхъу, - пищащ Ульбашев Мухьэрбий. - Бюджетым теухуа законым и япэ, етIуанэ еджэгъуэхэм щIимыдзэ щIыкIэ ­куууэ дытепсэлъыхьащ щIыналъэ­хэм хуагъэкIуэну бюджет зэхуаку трансферт псори тегуэша зэры­хъунум. 2021 гъэм КъБР-м и бюд­жетым ар хыхьэнущ сом мелард 31,5-кIэ икIи нэгъабэрейм елъытауэ сом меларди 4,2-кIэ нэхъыбэщ (процент 15,5-кIэ).
БлэкIа илъэсым коронавирусым земыгъэубгъуным тещIыхьауэ республикэм иджыри сом меларди 2,8-рэ къызэрыIэрыхьар сенаторым къыхигъэщащ. Ахъшэр ­хуаутIыпщащ медицинэ лэжьакIуэхэм я улахуэм дыщIагъуным, сымаджэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ  гъуэлъыпIэ фондым хэ­гъэ­хъуэ­ным, медицинэ IуэхущIапIэхэм ахъ­шэ лей яхуэгъэкIуэным.
Ульбашевыр щхьэхуэу къытеувыIащ федеральнэ бюджетым зэрелэжьам кърикIуам. 2020 гъэм республикэ бюджетым и хэхъуэм хэ­щIам зэрыщIагъуж Iэмалым хыхьэу, федеральнэ бюджетым къыхэкIыу щIыналъэм къыIэры­хьащ сом мелуан 801,1-рэ.  Ар сэ­бэп хъуащ къэрал щIыхуэр сом ме­луан 720,3-кIэ нэхъ мащIэ хъу­ным.
- Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелард 1,9-рэ хъууэ бюджет кредит къратащ. Къэбгъэлъагъуэмэ, республикэм и къэрал щIыхуэр хуэдитхукIэ нэхъ мащIэ хъуащ 2019 гъэм иIам еплъытмэ. Абы щыгъуэми 2021 гъэм тещIыхьа федеральнэ бюджетым теухуа законым къыщыгъэлъэгъуащ щIыналъэ­хэм хущIагъуж ахъшэр сом меларди 100-м нэсыну. Арати, бюджетым теухуа законым арэзы ды­щытехъуэм, жэрдэм къыхэслъ­хьащ УФ-м  финансхэмкIэ и ми­нистр Силуанов Антон и гъусэу дытепсэлъыхьыну а дотацэхэр 2021 гъэм нэхъыбэ ящIыным теухуауэ. А Iуэхур иджыпсту ФедерацэмкIэ Советым и нэIэм щIэтщ, - дыщIигъуащ  къэпсэлъам.
2020 гъэм и бжьыхьэ лэжьэ­гъуэм законопроектищ зэрызэхагъэувар икIи УФ-м и Президентым Iэ щIидзу абыхэм къару зэрагъуэ­тар Ульбашевым къыхигъэщащ. Абыхэм ящыщщ «ЦIыхубэ платеж системэм теухуауэ» Федеральнэ законым и Iыхьэ 7-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» законопроектыр.
КъищынэмыщIауэ, къащтащ «2020 гъэм УФ-м и бюджет системэр зэрагъэзащIэр убзыху­ным­рэ УФ-м и Бюджет кодексым и гуэдзэн щхьэхуэхэр къызэтегъэувыIэным теухуауэ» законопроектыр. Къару ягъуэтащ «УФ-м и законодательнэ акт щхьэхуэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» Федеральнэ законым и Iыхьэ 7-м къыщагъэлъэгъуахэм.
Къэрал Думэм хэплъэну ягъэхьа законопроектхэм, федеральнэ законхэм я проектхэм халъхьэ зэ­хъуэкIыныгъэхэм, ФедерацэмкIэ Советым и зэIущIэхэм къыщыхалъхьа унафэхэм Ульбашев Мухьэрбий тепсэлъыхьащ. Апхуэдэуи сенаторыр къытеувыIащ палатэ ищхьэм иригъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм зэрыхэтым, цIыхухэм зэраIущIэм, нэгъуэщIхэми.
Ульбашевым депутатхэм фIы­щIэ яхуищIащ республикэм дежкIэ мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэхэм зэгъусэу зэрелэжьым папщIэ.
КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ къыхигъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм тещIыхьауэ адэкIи зэдэлэжьэну зэрыщыгугъыр.

 

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: