Федерал магъаналы жолланы иги халгъа келтириу – ол республиканы экономикасыны ёсюуюдю, инсанланы къолайлыкъларын кётюрюудю

Пятигорскда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков эм КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид «Кавказ» федерал автомобиль жолланы Управлениясыны таматасы Руслан Лечхаджиев бла тюбешгендиле. Жолугъууну баш темасы 2020 жылда регионлада жол ишлени бардырылыуларыны эсеплерин чыгъарыу, келлик заманнга планла болгъандыла.
Къабарты-Малкъарда былтыр 43 километр федерал жолгъа ремонт этилгенди. Урвань-Къашхатау 25-километрлик участок («А-154» жолну 0-дан башлап 25 километрге дери), Экинчи Чегем-Нальчикге кирген жер кесекде 8 километр («Кавказ» «Р-217» 442-дан башлап 450 километрге дери) эм Бахсан шахар округда бла Баксанёнок элде 10 километр («А-158» 31-ден башлап 41 километрге дери). 2021 жылда Исламей посёлкада 9-километрлик участокну ремонту тындырыллыкъды («А-158» жолда 41-ден башлап 49 километрге дери).
2020 жылда «А-158» автомобиль жолну 35-чи километринде Бедик элде Бахсан черекни юсю бла тартылгъан кёпюрге ремонт этилгенди, «А-154» эм «А-158» 38-чи эм 72-чи километрледе эки суу баргъан труба тынгылы жангыртылгъандыла. Къоруулау баш къатла «Кавказ» трассаны 27-чи километринде жарашдырылгъандыла. «А-158» федерал автомобиль жолну узунуна юч элде жарыкъ берген ызла къуралгъандыла: Алтуд элде (4,1 километрде), Исламей элде (6,82 километрде) эм Быллым элде (2,74 километрде).
«Кавказ» «Р-217» автомобиль жолда битеулю узунлукълары 37 километр болгъан юч участкада 2 ызлыланы 4 ызлы этерча тири ишле бардырыладыла. Куба-Таба посёлкада (413-ден башлап 423 километрге дери), Басхандан озгъан тийреде (423-ден башлап 436 километрге дери), Эски Черек эл - Аргудан эл кесекде (468-ден башлап 482 километрге дери) тынгылы ремонт ишле ётедиле. Аланы 2021 жылда тамам этер мурат барды. Участкалада капремонт белгиленнген заман болжалдан алгъа тамамланады.
Андан сора да, «А-158» автомобиль жолну Элбрус тийреде солугъан жерлеге элтген 19 участкасында жерни суу жуумазча багъана къабыргъала бла кючлендириу бардырылады, Малкада путепроводну эм «Кавказ» «Р-217» 405-чи километринде Малка черекде кёпюрню тынгылы ремонтлары этилинеди.
2021 жылда «Кавказ» трассаны битеулю узунлукълары 23 километр болгъан эки участкасыны тынгылы ремонтлары планнга салыннганды. Прогресс эл - Куба-Таба эл (405-ден башлап 413 километрге дери) эм Аргудан эл-Шимал Осетия-Алания чек (482-ден башлап 497 километрге дери) кесекле тёрт полоса болурча кенгертилликдиле.  Проектле проект документация хазырлау кезиудедиле, деп билдиргенди «Кавказ» УПРДОР ФКУ-ну таматасы Руслан Лечхаджиев. «Кавказ» «Р-217» автомобиль жолда ишле тындырылгъандан сора аны Къабарты-Малкъарда битеу узунлугъу тёрт ызлы боллугъун белгилерчады.
Казбек Коков «Кавказ» УПРДОР ФКУ-ну таматаларына эм ишчилерине тамамланнган жумушла ючюн ыразылыгъын билдирип, айырмалы ишчилеге КъМР-ни Сыйлы грамотасын эм Башчыны Ыразылыкъларын бергенди.  Тюбешиуню ахырында ол былай айтханды: «Бюгюнлюкде бизде федерал жолланы айныгъанлары – ол экономиканы ёсюуюдю.  Ол инфраструктураны айныуу, сёзсюз, республиканы жамауатыны жашаууну ырахатлыгъында да сезиледи.
Алай бек башы уа Къабарты-Малкъарда жашагъанланы эм къонакъланы къоркъуусузлукъларыды. 2020 жылдан башлап жолну тёрт ызлыгъа дери кенгертиу проектни эсеплери кёрюнюп башлагъандыла».
Республиканы оноучусу турист объектлеге элтген жолланы тапландырылгъанларын да белгилегенди.  Республикагъа стратегиялы магъаналы болгъан федерал автомобиль жолланы ызларын мындан ары игилендирилиулери быйыл да тохтамазлыгъына ышаннганын айтханды.
Кесини жанындан Руслан Лечхаджиев регионланы таматаларына субъектлени тийрелеринде федерал жолланы къурулушлары эм ремонтлары жаны бла къырал программаланы жашауда бардырыуда байламлыкъ тутханлары эм бирге ишлегенлери ючюн ыразылыгъын билдиргенди.  

 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: