Туристлени саны кёбейеди

2020 жылда Къабарты-Малкъаргъа солургъа, саулукъларын кючлерге 540 минг адам келгендиле. 2019 жыл бла тенглешдиргенде, туристлени саны 10 процентге азайгъанды, ол пандемия бла байламлы болгъанды.
Минги тауда солууну 424 минг инсан сайлагъандыла. Жангы жылгъы каникулларын регионда 69 мингден аслам адам ётдюргендиле. Туристлеге республиканы ариу жерлерине экскурсияла къуралгъандыла, асламысында Чирик кёллеге, Чегем чучхурлагъа, Аушигерде, Гедукода бла Янтарныйде жылы суулагъа, Огъары Малкъарны тарых-архитектура комплексине. Къыйын жерлеге внедорожникледе барыргъа сюйгенле да кёп болгъандыла, деп билдиредиле Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан.
 

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: