Кенгеш Сюзюуню ёзек арасында – эндиги жылда жол къурулуш, республиканы билим бериу системасын айнытыу

Москвагъа ишчи жолоучулугъуну эсеплерине кёре Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Анзор Езаов бла кенгеш бардыргъанды. Сюзюуню баш темалары – аллыбыздагъы жылда жол къурулуш, Къабарты-Малкъарны билим бериу системасын айнытыу. Казбек Коков регионну белгиленнген ызлада къошакъ программалагъа эм тюбешиулеге къатышыу жаны бла бир ненча соруугъа къараргъа буюргъанды.
Алгъаракълада республиканы оноучусу Москвада ишчи жолоучулукъда болгъанды. Анда ол федерал министерстволаны эм ведомстволаны таматалары бла регионнга магъаналы бир къауум сорууну сюзгенди.  Казбек Коков РФ-ни жарыкъландырыу министри Сергей Кравцов, РФ-ни транспорт министрини орунбасары – Федерал жол агентствону таматасы Андрей Костюк бла тюбешгенди. Ала 2020 жылда профильли миллет проектлени эсеплерини, транспорт инфраструктураны, жол къурулушну, андан сора да, регионда билим бериуню бёлюмлерини ёсюулерин сюзгендиле.   
 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: