Бу ауруугъа къажау дарманны хазна къалмай 1500 дозасы келтирилгенди

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда COVID-19 жукъгъан ауруугъа къажау прививкала юч пунктда - Нальчикде экинчи номерли республикалы больницада  эмда биринчи номерли поликлиникада,  Нарткъалада районла аралы кёп профильли (ММЦ) больницада этиледиле. Эм алгъа бу жумуш бизни республикада сентябрьде сынау халда башланнганды. Ол кезиуде бери «Гам-Ковид-Вакны» къыркъ дозасы келтирилгенди эмда ала медицинада бла адамла  аслам халда жюрюген жерледе ишлегенлеге салыннгандыла.
Ызы бла уа вакцинация декабрьде бардырылгъанды. Ол заманда алыкъа бир пункт къуралгъан эди – сагъынылгъан больницада (Нальчикде).  Тёртюнчю январьдан бери уа анга бирси экиси да къошулгъандыла.
Алай бла,  саулай алып айтханда, регионнга «Гам-Ковид-Вакны» 1442 дозасы келтирилгенди. Онсегизинчи январьгъа дери уа вакцина 1342 адамгъа этилгенди. Шёндю жюз доза къалып турады. Экинчи кере (ревакцинация) уа дарман 572 инсаннга салыннганды. Ол биринчисинден сора 21 кюн озуп, алай къайтарылады. Бюгюнлюкде COVID-19-ха къажау вакцинаны онсегизжыллыкъладан эмда аладан таматаладан ким сюйсе да, ыразылыгъына кёре,  этдирирге боллукъду. Аны ючюн а ол кесини участкалы терапевтине келип, анда консультацияны ётюп эмда направление алыргъа керекди. Адамны чархында-санында антитела болгъанларына бла къалгъанларына анализни эсеплери уа (прививкагъа бара туруп) болургъа борчлу тюйюлдю.
Сёз ючюн, сагъынылгъан аллай анализни коронавирусдан прививкагъа барырларындан жарым жыл алгъа ауругъанлагъа берирге керек болады. Ахыр алты айны ичиндеги кезиуде  бу инфекциядан къыйналгъан  инсаннга уа иммунизациядан жаланда аны антителалары жокъ эселе, ётерге жарарыкъды. Бизге Саулукъ сакълау министерстводан билдиргенлерине кёре уа, препаратны жангы дозалары жууукъ заманда дагъыда келтирилликдиле деп сакълайдыла.
 

 

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: