Солугъанланы саны тохтамай ёсе барады

Жангы жылгъы байрамланы кезиуюнде «Эльбрус», «Архыз» эм «Ведучи» курортлада 100 минг адам солугъандыла. Ала Москвадан, Санкт-Петербургдан, Ставропольдан, Краснодардан, Кърымдан эм къыралны башха субъектлеринден къонакъладыла, деп билдиргендиле бизге «Шимал Кавказны курортлары» акционер обществодан. Алай бла бу кезиуде туристлени саны 26 процентге кёбейгенди.
 Былтыр «Шимал Кавказны курортлары» акционер общество РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуна берилгенин эсгертирге сюебиз. Бу кезиуде уа «Архыз» курортха эки уллу инвестор келгендиле – «Библио-глобус» туроператор эмда «Синара» къауум. Дагъыда  энчи экономика зонагъа алты жангы резидент бла жер-жерли бизнес къошулгъандыла.
Биринчи резидент «Эльбрусха» да келгенди. «Архыз къыралда терк айныгъан курортладан бириди. Мында шёндюге 25,5 километр трассала бардыла, проект толусунлай ишлеп башласа, аланы саны 150 километрге жетериги белгиленеди. Кенгертиу  жумушла «Эльбрус» эм «Ведучи» курортлада да бардырыладыла. Быйыл а «Мамисонну» ишлетип башларыкъбыз»,-деп билдиргенди «КСК»-ны башчысы Хасан Тимижев.
Элбрусда каникулланы кезиуюнде 30 минг адам солугъандыла, деп билдиргенди ол. Тау-лыжа кезиу мында 7 ноябрьде ачылгъанды, декабрьни ахырында уа анда жангы трасса ишлеп башлагъанды. Курортлада къар жаугъаны уа тау-лыжа солуу кезиу жайгъа дери бардырыллыгъына ышандырады.  

Токъланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: