Сёз жолланы тапландырыуну эмда аллыбыздагъы кезиуге планланы юслеринден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-де Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Марат  Хуснуллин бардыргъанды.
Аны ача, премьер-министрни орунбасары Россейни Президенти Правительствону келечилери бла 13 январьда бардырылгъан кенгешде салгъан борчланы эсгертгенди. Сёз былтыр жолланы тапландырыу жумушланы эмда 2021-2023 жыллагъа планланы юслеринден баргъанды.
Марат  Хуснуллин айтханыча, къыралны оноучусуна регионлада жолланы тапландырыу къалай баргъаныны картасы кёргюзтюлгенди. Анга кёре 52 субъект «жашил зонагъа» киргендиле, алада бу жумушлагъа бёлюннген ахчаны 99 проценти къоратылгъанды. «Сары зонагъа» 21 регион киргендиле. Алада хал 2019 жыл бла тенглешдиргенде, игиди, болсада берилген ахчаны 99 проценти къоратылмагъанды. «Къызыл зонагъа» кирген 11 субъектде уа, тюрлю-тюрлю сылтаула бла, ахча аны аллында жылда къоратылгъан ёлчемге жетмегенди.   
Къабарты-Малкъар «жашил зонадады», жылны ичинде толтурургъа белгиленнген битеу жумушла тамамланнгандыла.
Былтыр «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде жолланы 123 километри жангыртылгъанды. Бу жумушлагъа 2 миллиард сом бёлюннгенди, ахча толусунлай къоратылгъанды.

«КъМР-де транспорт системаны айнытыу» къырал программада салыннган борчла да толтурулгъандыла. Аны чеклеринде Росавтодор республикагъа 150 миллион сом бёлгенди. Бу ахчагъа 2020-2021 жыллада 29,8 километр жолла жангыртылгъандыла. «Эллени айнытыу» къырал программагъа кёре уа, республиканы тёрт элинде жолла жангыртылгъандыла. 2018 жылда табийгъат къыйынлыкъны хатасын кетериуге бёлюннген 109,5 миллион сом юч кёпюрню тапландырыугъа къоратылгъанды.
КъМР-ни жол фондундан муниципалитетлеге бёлюннген субсидияланы ёлчеми 512,2 миллион сомгъа жетгендиле. Бу ахчагъа элледе бла районлада 35 километр жолну федерал излемлеге келишдирирге онг болгъанды. Республиканы жол фондундан регион жолланы жангыртыугъа 350 миллион сом къоратылгъанды. Ол санда 186 минг километринде тешикле жамалгъандыла, 2800 белги жангыртылгъанды, разметка тапландырылгъанды. Республиканы юсю бла баргъан федерал трассаланы 65 километри излемлеге келишдирилгенди.
Алай бла 2020 жылда  республикада жолланы 230 километри жангыртылгъанды. Бу иш быйыл да андан ары бардырыллыкъды. Анга 2,6 миллиард сом къоратыллыгъы белгиленеди.
Жыйылыуда регионлада башха миллет проектле къалай толтурулгъанлары да сюзюлгенди. Алада белгиленнген жумушла да республикада  толусунлай тамамланнгандыла. Ол санда «Жашау этерге жарамагъан фондну азайтыуну жалчытыу» миллет проектни чеклеринде 2019 жылда жашаргъа къоркъуулу юйледен 81 адам кёчюрюлгендиле. Былтыр а жашау халларын игилендирилгенлени саны эки кереге кёбейтилгенди – 163 адам. Алай бла былтыр оюлургъа къоркъуулу 2652,74 квадрат метр жашау журтдан адамла кёчюрюлгендиле.   
«Ырахматлы шахар болумну къурау» федерал проектге кёре уа, былтыр республиканы 39 шахарында бла элинде адамла солугъан 34 жер бла 122 арбаз жангыртылгъандыла.  Бу жумушлагъа 250 миллион сом къоратылгъанды, андан 240 миллионну федерал бюджетден бергендиле.   Бахсанда Мамырлыкъны, культураны паркы къуралгъанды. Ол а, ырахматлы шахар болумну проектлерини битеуроссей конкурсунда хорлап, 85 миллион сом къытханды. Конкурсну «Гитче шахарла» бёлюмюнде уа Чегем шахар алчы болгъанды. Анга берилген ахчагъа Чегем-парк къураллыкъды.  
Быйыл да «Ырахматлы шахар болумну къурау» миллет проектни жашауда бардырыугъа 40 шахар бла эл къатышырыкъды. Битеу да бирге жамауат солугъан 31 жерни бла 89 арбазны жангыртыргъа белгиленеди.
«Жашау журт» регион проектге кёре уа, былтыр 494 минг квадрат метр жашау журтну хайырланыргъа берирге белгилене эди. Ол а 2019 жылны 104,2 проценти тенглиди. Алай бу ёлчем артыгъы бла толтурулгъанды. Республикада 499,5 минг квадрат метр жашау журт ишлетилгенди. Къурулуш программаланы кенгертир мурат бла Нальчикде суу ызла кёбейтилгендиле, ол санда Нарт эм Вольный Аул районлада да.
«Таза суу» регион проектге кёре уа, 2020 жылда элледе суу бла жалчытыу 32 объект жангыртылгъанды неда ишлетилгенди. Анга 145,2 миллион сом къоратылгъанды. 2021-2023 жыллада энтта аллай 19 объект хайырланыргъа бериллиги белгиленеди. 62 объектге проект-смета документле хазырланнгандыла.  Ала федерал эм регион  программалагъа кийирилликдиле.

Поделиться: