«Жетишимге къошумчулукъ этгенибиз къууандырады!»

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Instagram страницасында «Камаз-мастер» команданы, аны таматасы Владимир Чагинни Сауд Аравияда ётген «Дакар» эришиуде жарыкъ хорламлары бла алгъышлагъанды. «Къабарты-Малкъар ол жетишимге кесини юлюшюн къошханы къууандырады!»- деп белгилегенди регионну оноучусу.
Алгъаракълада гонканы 11-чи урумуну алчысы Антон Шибалов, кесини эришиулеге къатышханыны юсюнден айта, эришиуле бардырылгъан тийре Къабарты-Малкъарны жерине бек ушагъанын белгилеген эди. «Мында уллу эм жютю ташла кёпдюле, суу ызла, навигацияла, ахырында уа дуппурла. Ахыргъыла сейирдиле, гонканы аллындан эсе къыйыныракъла, бийикле эм тикле.  
Бир-бир жерледе Ата журтубузну – Къабарты-Малкъарны – эсибизге келтиребиз. Кёлюбюз кётюрюледи жашил битимлени кёрсек.  Къабарты-Малкъаргъа тюшгенча боласа.  Анда былтыр болгъаныбыз, сынам алгъаныбыз бу жаны бла бек болушханды.  Саулайда иги спецучасток эди, улоуда ахшы болумлада баргъанбыз».
Эсигизге салайыкъ «Камаз-мастер» гоночный команданы биринчи жарау сборлары 2020 жылда Къабарты-Малкъарны тийресинде озгъандыла.

 

Поделиться: