Лышх узыфэм зэрыпэщIэт Iэмалхэм, узыншагъэр хъумэн IэнатIэр егъэфIэкIуэным топсэлъыхь

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыIэу IущIащ «НМИЦ радиологии» къэрал бюджет IуэхущIапIэм и генеральнэ директор, Уры­сейм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и ми­нистерствэм лышх узыфэр зыпкъ­рытхэм еIэзэнымкIэ и дохутыр нэхъыщ­хьэ Каприн Андрей. ЗэIущIэм хэтащ ­КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр ­Къалэбатэ Рустам.

ЗэIущIэм къыщытеувыIащ республикэм лышх узыфэм пэщIэтынымкIэ и IэнатIэр зыIууэ гугъуехьхэм, республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм лышх узыр зыпкърытхэм ядэIэпыкъуным хуэу­нэтIауэ къыпэщыт къалэн нэхъыщхьэхэм.
Республикэм и Iэтащхьэм къыхигъэщащ IэнатIэм и лэжьыгъэм ехъулIэныгъэфIхэр къыщыхъуу зэрыхуежьар: сымаджэхэм щеIэзэ унэм къыхагъэхъуащ, «Узыншагъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ IуэхущIапIэм узыр къызэрахутэ, хирургие Iэмэп­сымэщIэхэр къаIэрыхьащ. 2020 гъэм и кIэм онкодиспансерым къыхуащэхуащ сом мелуан 280-м щIигъу и уасэ медицинэ техникэ, абыхэм яхэтщ бзийкIэ зэрылажьэ Iэмэпсыми, компьютер томографи. Апхуэдэу щытми, КIуэкIуэ Казбек жиIащ абыкIи Iуэхур зэрызэфIэмыкIынур, лышх узыфэр зэфыкIхэр зыхуэныкъуэ дэIэпы­къуныгъэр къэплъытэмэ: узыфэр зып­­къ­рытхэм еIэзэн дохутырхэр зэрахури-­                       мы­къуми унафэ тещIыхьын хуейщ.
Къалэбатэ Рустам жиIащ дызэрыхьа илъэсым, республикэм а узыфэр зыпкъ­рытхэм щеIэзэ IуэхущIапIэ псори зэгъэу­Iуауэ лэжьэным и Iуэхур зэтеухуэн зэры­хуейр, онкодиспансерыр и лъабжьэу. ИджыпстукIэ ахэр щхьэхуэ-щхьэхуэу IуэхущIапIэ зыбжанэм щолажьэ. Псом япэрауэ, абы Iэмал къитынущ узыр зыпкърытхэм лъэныкъуэ псомкIи якIэлыплъынымкIэ, зы цIыхум и Iэпкълъэпкъым щыщ Iыхьэ зыбжанэ абы иубыдынкIи зэрыхъунур къэлъытауэ.
IэнатIэм зиужьынымкIэ щыIэ хэкIы­пIэхэм я гугъу щащIым, КIуэкIуэ Казбекрэ Каприн Андрейрэ зэгурыIуащ къэрал онкологие центрым и IэщIагъэлIхэр пIалъэ-пIалъэкIэрэ республикэм и онкологие центрым щылажьэу Iуэхур зэтраухуэну. Ар хуэщхьэпэнущ щIыналъэм щыщ онко­логхэм я Iэзагъэм хагъэхъуэным, ап­хуэдэуи къэралым и адрей щIыпIэхэм мыкIуэу сымаджэхэм республикэм зыхуэфащэ дэIэ­пыкъуныгъэ щагъуэтыным. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм онкологие центрыщIэ щыухуэнымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэми. Мы зэманым хоплъэ а ухуэныгъэм текIуэдэну мылъкур УФ-м и инвестицэ программэм хэгъэхьэным ехьэ­лIауэ щыIэ Iэмалхэм.
Каприн Андрей фIыщIэ ищIу къыхигъэщащ щIыналъэм и Iэтащхьэр узыншагъэр хъумэн IэнатIэм ехьэлIа Iуэхухэм жыджэру яужь зэритыр икIи жиIащ апхуэдэ гулъытэм и фIыгъэкIэ онкологие къудамэм нэхъ псынщIэу зэрызиужьынур и фIэщ зэрыхъур.
КIуэкIуэ Казбеки УФ-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и онколог нэхъыщхьэм фIыщIэ хуищIащ республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм зегъэужьыным гулъытэ къызэрыхуищIым папщIэ икIи жиIащ цIыхухэм онкологие дэIэпыкъу­ныгъэ ягъуэтыныр егъэфIэкIуэ­нымкIэ, а IэнатIэм щызэдэлэжьэнымкIэ щIэгъэкъуэн зэрыхъунур.
 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: