Саугъалау «Къабарты-Малкъарны журналистлери чыгъармачылыкъ фахмулары, инсанлыкъ кёз къарамлары, усталыкъларына кертиликлери бла энчидиле»

Россей Басманы  кюнюнде республикалы эм федерал асламлы информация органланы журналистлерин тюрлю-тюрлю ведомстволу саугъала бла белгилеу иги тёреге айланнганды. Быйыл а бу къууанчлы жумуш эпидемиология болум эсге алынып бардырылгъанды.
Журналистле КъМР-ни Культура министерствосунда жыйылгъан эдиле. Биринчиден, ведомствону таматасы Мухадин Кумахов КъМР-ни Башчысыны алгъышлауун окъугъанды. Анда уа  пресса шёндюгю заманда бютюнда магъаналы жумушланы толтургъанын, Къабарты-Малкъарны журналистлери  чыгъармачылыкъ фахмулары, инсанлыкъ кёз къарамлары, ишлерине сюймекликлери  бла энчи болгъанлары чертилгенди.
«Шёндюгю информация органланы ишлери тюрлене эсе да, басма органла уа  кеслерини магъаналылыкъларын тас этмегендиле, жамауатда болгъан ишлени тюзлюк бла ачыкълайдыла. Сизни статьяла, репортажла республиканы инсанларына жашауда бола тургъан ишлени юслеринден толу хапар алыргъа болушадыла, адамларыбыз материалларыгъызда сорууларына жууапла табадыла»,- деп айтылады республиканы оноучусуну алгъышлауунда.
Мухадин Кумахов а шёндюгю заманда журналистни иши къыйын эм жууаплы болгъанын белгилегенди.  «Болсада бу усталыкъ артыкъда сыйлыды. Этген ишигизден къууаныгъыз. Статьяларыгъызны окъугъанла, программаларыгъызгъа къарагъанла уа сизни бла   тюбешиулени ашыгъып, сюйюп сакъларча болсун»,-дегенди ол.
 Жыйылгъанланы КъМР-ни Парламентини башчысыны орунбасары Жанатайланы Салим да алгъышлагъанды. Ол а журналистле материалларын къаллай тил, кёл бла жазгъанлары  жамауатны оюмуна себеплик этгенин чертгенди.  «Республиканы журналистикасына профессионаллыгъы ючюн хурмет этеме, сизни арагъызда  нёгерлерим да кёпдюле.  Парламентни иши республикалы басмада тюзлюк бла ачыкъланнганын айтыргъа сюеме.   Мындан ары да быллай ариу, хайырлы байламлыкъла сакъланырыкъдыла деп ийнанама»,-дегенди ол.
Жанатайланы Салим а къуру къолла бла келмегенди. Республикалы журналистиканы айнытыугъа салгъан къыйынлары ючюн    ИТАР-ТАСС агентствону КъМР-де корреспонденти Герийланы Асият, «Адыгэ псалъэ» газетни баш редакторуну орунбасары Заурбек Жилясов, ВГТРК ГТРК «Къабарты-Малкъар» телеканалны башчысы Людмила Казанчева, «Къабарты-Малкъар» миллет телеканалны башчысы Наталья Конарева КъМР-ни Парламентини Сыйлы грамотасы бла белгиленнгендиле. Ол кюн журналистлени уллу къаууму спикерни Ыразылыгъын да алгъандыла. Аланы арасында «Заман» газетни бёлюмюню таматасы Тикаланы Фатима да барды.
Коллегаларын профессионал байрам бла Журналистлени союзу да алгъышлагъанды. РФ-ни Журналистлерини союзуну эм сыйлы саугъасы - «Профессионал биригиуню аллында къыйыны ючюн» белгиге тийишли болгъанланы арасында культура министр Мухадин Кумахов да барды.  «Терек-1» газет чыкъгъанлы 75 жыл толгъаны бла байламлы аны корреспонденти Беккиланы Ирина РФ-ни Журналистлерини Сыйлы грамотасы бла белгиленнгенди.  КъМР-ни Журналистлерини союзуну Сыйлы грамотасы да берилгенди ол кюн. Анга тийишли болгъанланы союзну башчысы Шауаланы Разият  алгъышлагъанды.
Ич ишле министерствону  ишин ачыкълагъан журналистлени ведомствону Сыйлы грамотасы бла саугъалау да иги тёреге айланнганды. КъМР-де МВД-ны пресс-службасыны таматасы Ольга Ткаченко республикада ахшы, къууанчлы жангылыкъла  кёп болурларын тежегенди. Право низамны сакълаучула белгилегенлени арасында уа «РИА КБР» информация агентствону башчысы Къонакъланы Хасан, ИТАР-ТАСС-ны корреспонденти Герийланы Асият эмда «Заман» газетден Тикаланы Фатима бардыла.
Ол кюн Саулукъ сакълау, Курорт эм туризм министерстволаны саугъалары да берилгендиле. Дагъыда «2020 жылда эм иги журналист материал» деген конкурсну тюрлю-тюрлю бёлюмлеринде хорлагъанланы атлары да белгили этилгендиле. Саугъагъа тийишли болгъанланы арасында «Заман» газетни бёлюмюню таматасы Османланы Хыйса да барды. Ол «Эм иги газет статья» деген номинацияда хорлагъанды. «Минги-Тау» журналны редакциясыны редактору Байтуугъанланы Исмайыл а «Эм иги жаш журналист» деген бёлюмде алчы болгъанды.
 

Токъланы Фатима.
Поделиться: