Усталыкъ сайларгъа болушадыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны Волонтёр арасында жаш тёлюге биринчи юйретиу практика семинар бардырылгъанды. Ол КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъ жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствону башламчылыгъы бла къуралгъанды. Анга къатышханла инновациялы инструментле бла ишлерге юйренедиле.
-Семинаргъа жаш адамланы юч айны айырып кюрешгенбиз. Бюгюн бизге 1-чи номерли школ-интернатны окъуучулары келгендиле. Алагъа мында орналгъан станокланы, инструментлени кёргюзтюп, ишлери бла шагъырейлендиргенбиз. Кёплеге плазма бла темир кесген аппарат сейир болгъанды. Аны грантны хайыры бла алгъаныбызны да белгилерге сюеме, - дейди «Ферум» проектни башчысы Азамат Азубеков.
Сабийлени бир тюрлю усталыкъгъа таукеллендирирге тынч тюйюлдю. Алай бу жаны бла тартыныулары болгъанла 18 жылдан сора бизге келип окъуп билим алыргъа эм сынамларын да кючлерге боллукъдула. Курсланы ётгенлеринден сора алагъа шагъатлыкъ къагъыт да бериледи.

Магометланы Сулейман
Поделиться: